ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3041 – Αποφάσεις της ΔΙΣ της 20.4.2021 ως προς τη λειτουργία των Ιερών Ναών κατά την περίοδο της Μ. Εβδομάδος και Πάσχα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3041

Πρός
το­ύς Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Μη­τρο­πο­λί­τας
τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος
Εἰς τάς Ἕ­δρας αὐ­τῶν

 

ΘΕ­ΜΑ: «Ἀ­πο­φά­σεις τῆς Δια­ρκοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς 20.4.2021 ὡς πρός τήν λει­τουρ­γί­α τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν κα­τά τήν περίοδο τῆς Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δος καί τοῦ Πά­σχα»

 

Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φέ,

            Κα­τό­πιν Συ­νο­δι­κῆς Ἀ­πο­φά­σεως, ἡ ὁ­ποία ἐ­λή­φθη κατά τήν Συ­νε­δρί­αση τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς 20ῆς μη­νός Ἀ­πρι­λίου ἐ.ἔ., σᾶς γνω­ρί­ζουμε ὅτι ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος ἀ­πε­φά­σισε ὅ­πως σᾶς ἀ­πο­στεί­λει τήν πα­ροῦσα, ἡ ὁ­ποία δι­α­λαμ­βά­νει τά τῆς λει­τουρ­γίας τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν ἀπό τήν Κυ­ρι­ακή τῶν Βα­ΐων 26η Ἀ­πρι­λίου ἕως καί τήν Δευ­τέρα τοῦ Θωμᾶ 10η Μα­ΐου ἐ.ἔ.:

            1) Κατά τήν εἴ­σοδο στόν Ἱ­ερό Ναό πρέ­πει νά ἐ­φαρ­μό­ζε­ται, μέ τήν ἐ­πι­τή­ρηση εἰ­δι­κῶς ἐ­ξου­σι­ο­δο­τη­θέν­τος ἐπί τούτῳ προ­σώ­που, ἡ τή­ρηση τῆς ἀ­πο­στά­σεως τῶν δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τῶν πι­στῶν. Ἡ πα­ρου­σία πι­στῶν ἐν­τός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν θά εἶ­ναι σύμ­φωνη μέ τήν ἀ­να­λο­γία τοῦ ἑνός (1) προ­σώ­που ἀνά εἴ­κοσι πέντε (25) τ.μ. ἐ­πι­φα­νείας καί μέ ἐ­λά­χι­στη ἀ­πό­σταση δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τους, μέ μέ­γι­στο ἐ­πι­τρε­πό­μενο ἀ­ρι­θμό πι­στῶν τά ἑ­κατό (100) πρό­σωπα. Κατά τόν ὑ­πο­λο­γι­σμό τῶν ὡς ἄνω προ­σώ­πων ἐ­ξαι­ροῦν­ται οἱ Λει­τουρ­γοί καί τό προ­σω­πικό τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ (ἱ­ε­ρο­ψάλ­τες, νε­ω­κό­ροι, ἐ­πί­τρο­ποι κ.λπ.).

            2) Οἱ πι­στοί, κατά τήν δι­άρ­κεια τῆς πα­ρα­μο­νῆς τους στόν Ἱ­ερό Ναό, ὑ­πο­χρε­οῦν­ται νά φο­ροῦν δι­πλό προ­στα­τευ­τικό κά­λυμμα προ­σώ­που (μά­σκα ὑ­φα­σμά­τινη καί χει­ρουρ­γική) ἤ μονή μά­σκα τύ­που Ν95, τήν ὁποία θά ἀ­φαι­ροῦν μόνο γιά τήν Θεία Με­τά­ληψη. Ἐάν κά­ποιος πι­στός κατά τήν δι­άρ­κεια τῆς πα­ρα­μο­νῆς του στόν Ἱ­ερό Ναό πα­ρου­σι­ά­σει συμ­πτώ­ματα ἀ­σθε­νείας, ἐ­πι­βάλ­λε­ται ἡ ἄ­μεση καί ἀ­σφα­λής ἀ­πο­μά­κρυνσή του ἤ, ἐφ’ ὅ­σον τοῦτο δέν εἶ­ναι δυ­να­τόν, ἡ ἀ­σφα­λής με­τα­κί­νησή του σέ αὐ­το­τελῆ χῶρο, μέ σκοπό νά ἀ­πο­φευ­χθεῖ ἡ ἐ­παφή του μέ ἄλλα πρό­σωπα. Πρός ἀν­τι­με­τώ­πιση τέ­τοιου εἴ­δους φαι­νο­μέ­νων, κρί­νε­ται ὑ­πο­χρε­ω­τική ἡ πρό­βλεψη γιά τήν ὕ­παρξη κα­ταλ­λή­λου χώ­ρου (π.χ. γρα­φεῖο, χῶ­ρος στό πνευ­μα­τικό κέν­τρο κ.λπ.) μέ ἐ­παρκῆ ἐ­ξα­ε­ρι­σμό, ὅ­που θά ὑ­πάρ­χουν μά­σκες, χαρ­το­μάν­δηλα, πλα­στική σα­κούλα γιά τήν ἀ­πόρ­ριψη ὑ­γει­ο­νο­μι­κοῦ ὑ­λι­κοῦ καί ἀν­τι­ση­πτικό δι­ά­λυμα χει­ρῶν.

            3) Πρός τόν σκοπό τῆς ἐ­νη­με­ρώ­σεως καί δι­ευ­κο­λύν­σεως τῶν πι­στῶν, ἀλλά καί τῆς πι­στῆς ἐ­φαρ­μο­γῆς τῶν προ­βλε­πο­μέ­νων ὑ­γει­ο­νο­μι­κῶν μέ­τρων, τά Ἐκ­κλη­σι­α­στικά Συμ­βού­λια ὅ­λων τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν ὑ­πο­χρε­οῦν­ται νά ἀ­ναρ­τοῦν στούς πί­να­κες ἀ­να­κοι­νώ­σεων ἤ/καί στίς ὑ­πάρ­χου­σες ἱ­στο­σε­λί­δες τους τά ἑ­ξῆς: α) τόν συ­νο­λικό ἀ­ρι­θμό τῶν πι­στῶν, οἱ ὁ­ποῖοι δύ­ναν­ται νά πα­ρευ­ρί­σκον­ται ταυ­το­χρό­νως ἐν­τός τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ, συμ­φώ­νως πρός τίς ἀ­νω­τέρω ὑ­γει­ο­νο­μι­κές ὑ­πο­δεί­ξεις, β) τό ὡ­ρά­ριο τε­λέ­σεως τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θιῶν καί γ) τό ὡ­ρά­ριο κατά τό ὁ­ποῖο ὁ Ἱ­ε­ρός Ναός θά πα­ρα­μέ­νει ἀ­νοι­κτός γιά τήν προ­σέ­λευση τῶν πι­στῶν.

            4) Σέ πε­ρί­πτωση κατά τήν ὁ­ποία ὁ ἀ­ρι­θμός τῶν προ­σελ­θόν­των πι­στῶν ὑ­περ­βαί­νει τόν ἐ­πι­τρε­πό­μενο γιά τούς εἰ­σερ­χο­μέ­νους στούς Ἱ­ε­ρούς Να­ούς, οἱ πι­στοί δύ­ναν­ται νά πα­ρα­μέ­νουν στόν προ­αύ­λιο χῶρο προ­σευ­χό­με­νοι καί τη­ρῶν­τας ὑ­πο­χρε­ω­τι­κῶς ἀ­πό­σταση του­λά­χι­στον δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τους καί ἀνά δέκα (10) τ.μ. ἐ­πι­φα­νείας, ἀ­φοῦ θά ἔ­χουν τε­θεῖ σέ λει­τουρ­γία τά ἐ­ξω­τε­ρικά με­γά­φωνα τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν, στό προ­βλε­πό­μενο ἐ­πί­πεδο ἐκ­πομ­πῆς ἤ­χου. Ὅ­που οἱ συν­θῆ­κες εὐ­νο­οῦν, ἐ­πι­τρέ­πε­ται καί ἡ τέ­λεση ὑ­παι­θρίων Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θιῶν τῇ ἀ­δείᾳ τοῦ οἰ­κείου Ἀρ­χι­ε­ρέως.

            5) Στίς εἰ­σό­δους τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν θά το­πο­θε­τη­θοῦν ἀν­τι­ση­πτικά/ἀ­πο­λυ­μαν­τικά γιά τήν ὑ­πο­χρε­ω­τική ἀ­πο­λύ­μανση τῶν χει­ρῶν ὅλων τῶν εἰ­σερ­χο­μέ­νων, ἐνῶ σέ ἐμ­φα­νές ση­μεῖο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ θά το­πο­θε­τη­θεῖ καί ὁ προ­βλε­πό­με­νος ἀ­ναγ­καῖος ἐ­ξο­πλι­σμός ὑ­γι­ει­νῆς (χαρ­το­μάν­δηλα, χάρ­τι­νες πετ­σέ­τες κ.λπ.).

            6) Οἱ θρη­σκευ­τι­κοί λει­τουρ­γοί, οἱ ἱ­ε­ρο­ψάλ­τες καί τό προ­σω­πικό τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ (νε­ω­κό­ροι κ.λπ.) θά ὑ­πο­βάλ­λον­ται δίς τῆς ἑ­βδο­μά­δος σέ εἰ­δική ἐ­ξέ­ταση κο­ρω­νο­ϊοῦ (μο­ρι­ακό ἤ γρή­γορο ἤ ἀ­το­μικό τέστ) καί θά ἐ­νη­με­ρώ­νουν ἁρ­μο­δίως τήν οἰ­κεία Ἱ­ερά Μη­τρό­πολη τόσο γιά τήν πρα­γμα­το­ποί­ησή του, ὅσο καί γιά τό ἀ­πο­τέ­λε­σμα, τό ὁ­ποῖο, ἐφ᾿ ὅ­σον εἶ­ναι θε­τικό, θά συ­νε­πά­γε­ται τήν ἀ­κριβῆ τή­ρηση ὅ­λων τῶν ὑ­γει­ο­νο­μι­κῶν πρω­το­κόλ­λων.

7) Ὑ­πο­χρε­οῦν­ται ἅ­παν­τες οἱ θρη­σκευ­τι­κοί λει­τουρ­γοί, οἱ ἱ­ε­ρο­ψάλ­τες καί τό προ­σω­πικό τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ (νε­ω­κό­ροι κ.λπ.), κα­θώς καί τά ὄρ­γανα δι­οι­κή­σεως (ἐ­πί­τρο­ποι) καί οἱ ἐ­θε­λον­τές (ἱ­ε­ρό­παι­δες κ.λπ.) νά φέ­ρουν τά ὑπό τοῦ νό­μου προ­βλε­πό­μενα μέ­τρα προ­στα­σίας (μά­σκα, γάν­τια κ.λπ.), ἐ­ξαι­ρου­μέ­νων μόνο τῶν θρη­σκευ­τι­κῶν λει­τουρ­γῶν καί τῶν ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν κατά τήν ὥρα τε­λέ­σεως τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θιῶν. Ὁ ἀ­ρι­θμός τῶν ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν κάθε ἀ­να­λο­γίου δέν δύ­να­ται νά ὑ­περ­βαί­νει τόν ἀ­ρι­θμό τῶν τριῶν (3), ἐνῶ εἶ­ναι ἐ­πι­βε­βλη­μένο νά τη­ρεῖ­ται με­ταξύ τους ἀ­πό­σταση τριῶν (3) μέ­τρων.

            8) Ὅ­που πα­ρέ­χε­ται ἡ δυ­να­τό­τητα δι­ευ­θε­τή­σεως τοῦ χώ­ρου ἑ­κά­στου Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ μέ σκοπό τήν πα­ρου­σία τῶν πι­στῶν συμ­φώ­νως πρός τήν ὡς ἄνω ἀ­να­λο­γία τοῦ ἑ­νός (1) προ­σώ­που ἀνά εἴ­κοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπι­φα­νείας καί μέ ἐ­λά­χι­στη ἀ­πό­σταση δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τους, πρέ­πει νά δι­α­τη­ροῦν­ται ἐν­τός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν μόνο τά ἀν­τι­στοι­χοῦντα στούς προ­σερ­χο­μέ­νους κα­θί­σματα. Τά πε­ρισ­σεύ­οντα κα­θί­σματα καλό εἶ­ναι νά με­τα­φέ­ρον­ται ἐ­κτός αὐ­τῶν.

            9) Ὁ φυ­σι­κός ἐ­ξα­ε­ρι­σμός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν εἶ­ναι ὑ­πο­χρε­ω­τι­κός κατά τήν δι­άρ­κεια ὅ­λων τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θιῶν, ἐνῶ εἶ­ναι ἀ­πο­λύ­τως ἀπα­ραί­τητη ἡ συ­χνή καί σχο­λα­στική κα­θα­ρι­ό­τητα τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν, κα­θώς καί ἡ τα­κτική ἀ­πο­λύ­μανση τῶν ση­μείων καί τῶν ἐ­πι­φα­νειῶν τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ ὅ­που πα­ρα­τη­ρεῖ­ται συ­χνή πρό­σβαση τῶν πι­στῶν.

            10) Κατά τήν προ­σέ­λευση στήν Θεία Με­τά­ληψη, τήν δι­α­νομή τοῦ ἀν­τι­δώ­ρου καί ἄλ­λων εὐ­λο­γιῶν ἀ­παι­τεῖ­ται, μέ εὐ­θύνη τοῦ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ Συμ­βου­λίου, νά τη­ρεῖ­ται μέ ἀ­κρί­βεια ἡ προ­βλε­πό­μενη ἀ­πό­σταση τῶν δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τῶν πι­στῶν.

            11) Λόγῳ τῆς ἀ­πα­γο­ρεύ­σεως κυ­κλο­φο­ρίας, οἱ ἑ­σπε­ρι­νές Ἱ­ε­ρές Ἀ­κο­λου­θίες τῆς Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δος ἀπό τήν Κυ­ρι­ακή τῶν Βα­ΐων ἕως καί τήν Με­γάλη Τε­τάρτη θά ἀρ­χί­ζουν στίς 6.30 μ.μ.

            Τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Με­γά­λης Πέμ­πτης, ἡ Ἱ­ερά Ἀ­κο­λου­θία τοῦ Νι­πτῆ­ρος θά ἀρ­χί­σει στίς 5.30 μ.μ.

            Τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Με­γά­λης Πα­ρα­σκευῆς, ἡ Ἱ­ερά Ἀ­κο­λου­θία τοῦ Ἐ­πι­τα­φίου θά ἀρ­χί­σει στίς 6.00 μ.μ.

            12) Ἡ Λι­τά­νευση τοῦ Ἐ­πι­τα­φίου θά πρα­γμα­το­ποι­η­θεῖ μόνο πέ­ριξ τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν, δί­χως τόν σχη­μα­τι­σμό πομ­πῆς ἀπό τούς πι­στούς, οἱ ὁποῖοι θά πρέ­πει νά πα­ρα­μεί­νουν στίς θέ­σεις τους, ἤ τήν πρα­γμα­το­ποί­ηση οἱ­ασ­δή­ποτε πομ­πῆς μα­κράν τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν ἤ «συγ­κεν­τρώ­σεως» τῶν Ἐπι­τα­φίων σέ πλα­τεῖες καί ἄλ­λους ἀ­νοι­κτούς χώ­ρους.

            13) Τήν Με­γάλη Πέμ­πτη καί τήν Με­γάλη Πα­ρα­σκευή, ὁ­πότε πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ἔν­τονη προ­σέ­λευση πι­στῶν γιά τήν προ­σκύ­νηση τοῦ Ἐ­σταυ­ρω­μέ­νου καί τοῦ Ἐ­πι­τα­φίου, οἱ πι­στοί θά προ­σέρ­χον­ται πρός προ­σκύ­νηση τη­ρῶν­τας μέ ἀ­κρί­βεια τήν προ­βλε­πό­μενη ἀ­πό­σταση τῶν δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τους καί φο­ρῶν­τας προ­στα­τευ­τική μά­σκα. Συ­νι­στᾶ­ται ἡ το­πο­θέ­τηση τῶν ἱ­ε­ρῶν αὐ­τῶν σε­βα­σμά­των τῆς Πί­στεως στά Πρό­πυλα τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ, πρός ἀ­πο­φυγή συ­νω­στι­σμοῦ. Ἰ­δίως κατά τήν Με­γάλη Πα­ρα­σκευή, ὁ Ἐ­πι­τά­φιος θά με­τα­φερ­θεῖ στά Πρό­πυλα ἀ­μέ­σως μετά τήν ψαλ­μώ­δηση τῶν ἀ­να­στα­σί­μων εὐ­λο­γη­τα­ρίων καί θά πα­ρα­μεί­νει ἐ­κεῖ πρός προ­σκύ­νηση ἀπό τούς πι­στούς ἕως τό τέ­λος τῆς Δο­ξο­λο­γίας, ὁ­πότε καί θά πρα­γμα­το­ποι­η­θεῖ ἡ λι­τά­νευση τοῦ Ἐ­πι­τα­φίου πέ­ριξ τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ.

            14) Τό βράδυ τοῦ Με­γά­λου Σαβ­βά­του θά τη­ρη­θεῖ τό ἑ­ξῆς Τυ­πικό:

            α) 8.10 μ.μ.: Ἔ­ναρξη Ἀ­κο­λου­θίας Παν­νυ­χί­δος.

            β) 8.45 μ.μ.: «Δεῦτε λά­βετε φῶς» ἀπό Ὠ­ραίας Πύ­λης.

            γ) 9.00 μ.μ.: «Χρι­στός Ἀ­νέ­στη» (10 φο­ρές) ἀπό τήν ἐ­ξέ­δρα ἐ­κτός τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ. Μετά τό πέ­ρας τοῦ «Χρι­στός Ἀ­νέ­στη», ὁ Ἱ­ε­ρεύς εἰ­σέρ­χε­ται στόν Ἱ­ερό Ναό, ἐνῶ οἱ ἱ­ε­ρο­ψάλ­τες ψάλ­λουν τό Δο­ξα­στικό Τρο­πά­ριο τῶν Αἴ­νων «Ἀ­να­στά­σεως ἡ­μέρα», μετά τό τέ­λος τοῦ ὁ­ποίου θά ἀ­να­γνω­σθεῖ ἀπό Ὠ­ραίας Πύ­λης ὁ Κα­τη­χη­τι­κός Λό­γος τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Χρυ­σο­στό­μου.

         Στήν συ­νέ­χεια θά ψα­λεῖ τό Ἀ­πο­λυ­τί­κιο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Χρυ­σο­στό­μου καί κα­τό­πιν αὐ­τοῦ θά ἀρ­χί­σει ἀπ᾿ εὐ­θείας ἡ Ἀ­να­στά­σιμη Θεία Λει­τουρ­γία.

            15) Ὅ­που ὑ­φί­σταν­ται πε­ρισ­σό­τε­ροι ἀπό ἕ­νας Ἐ­φη­μέ­ριοι, συ­νι­στᾶ­ται ἡ τέ­λεση πε­ρισ­σο­τέ­ρων Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θιῶν κατά τήν ἴ­δια ἡ­μέρα, σύμ­φωνα μέ τήν ἐκ­κλη­σι­α­στική συ­νή­θεια καί πρα­κτική.

            16) Συ­νι­στᾶ­ται ἡ μετά λι­τό­τη­τος καί ἁ­πλό­τη­τος τέ­λεση τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θιῶν, σύμ­φωνα μέ τό ἦ­θος καί τήν πα­ρά­δοση τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Κα­θο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας καί μέ τήν ἀ­νά­λογη χρο­νική ἀ­γωγή ἐκ μέ­ρους τῶν ἱε­ρο­ψαλ­τῶν, γιά τόν προ­φανῆ λόγο τῆς ἀ­πο­φυ­γῆς πο­λυ­ώ­ρου συγ­χρω­τι­σμοῦ τῶν πι­στῶν. Τό ἴ­διο θά ἰ­σχύ­σει καί γιά τίς με­γά­λες Πα­νη­γύ­ρεις τῆς Ἀ­να­στά­σι­μης πε­ρι­ό­δου.

            17) Ὅ­σοι ἀπό τούς πι­στούς ἀ­νή­κουν σέ ὑ­γει­ο­νο­μι­κῶς εὐ­πα­θεῖς ὁμά­δες (ἡ­λι­κι­ω­μέ­νοι, ἀ­σθε­νεῖς πά­σχον­τες ἀπό ἀ­να­πνευ­στικά προ­βλή­ματα ἤ σακ­χα­ρώδη δι­α­βήτη ἤ καρ­δι­αγ­γει­ακά νο­σή­ματα, ἀ­νο­σο­κα­τε­σταλ­μέ­νοι) πα­ρα­κα­λοῦν­ται νά ἀ­πο­φεύ­γουν τήν ἔ­ξοδο ἐκ τῆς οἰ­κίας αὐ­τῶν, χά­ριν τῆς προ­στα­σίας τῆς ὑ­γείας τους. Οἱ ὑ­πεύ­θυ­νοι γιά τίς Ἐ­νο­ρίες τους Ἱ­ε­ρεῖς ἔ­χουν εὐ­θύνη καί κα­θῆ­κον νά ρυ­θμί­σουν τήν κατ᾿ οἶ­κον δι­α­κο­νία τῶν προ­α­να­φερ­θέν­των.

            18) Ὅ­σον ἀ­φορᾶ στήν τέ­λεση τῶν λοι­πῶν Ἱ­ε­ρῶν Μυ­στη­ρίων Γά­μου, Βα­πτί­σεως καί τῶν Ἐ­ξο­δίων Ἀ­κο­λου­θιῶν, ἰ­σχύει ὁ πε­ρι­ο­ρι­σμός τῆς συ­νο­λι­κῆς πα­ρου­σίας ἐν­νέα (9) συ­νο­λικά προ­σώ­πων ἐν­τός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν, ἐ­ξαι­ρου­μέ­νων τῶν Ἱ­ε­ρέων καί τοῦ προ­σω­πι­κοῦ τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ.

            19) Ὅλα τά ἀ­νω­τέρω ἰ­σχύ­ουν: α) γιά ὅ­λους τούς Κα­θε­δρι­κούς, Μητρο­πο­λι­τι­κούς, Ἐ­νο­ρι­α­κούς, Προ­σκυ­νη­μα­τι­κούς, Κοι­μη­τη­ρι­α­κούς, Ἱδρυ­μα­τι­κούς κ.λπ. Ἱ­ε­ρούς Να­ούς, τά Μη­τρο­πο­λι­τικά καί Ἐ­νο­ρι­ακά Παρεκ­κλή­σια καί β) γιά τίς Ἱ­ε­ρές Μο­νές καί τά Ἡ­συ­χα­στή­ρια. Ὁ ἀ­ρι­θμός πι­στῶν, τόν ὁ­ποῖον ἐ­πι­τρέ­πε­ται νά δέ­χον­ται οἱ Ἱ­ε­ροί Ναοί τῶν Μο­νῶν (ἀπο­κλει­στικά καί μόνο κατά τήν ὥρα τῶν Ἀ­κο­λου­θιῶν, χω­ρίς νά παρέχε­ται δυ­να­τό­τητα φι­λο­ξε­νίας ἤ δι­α­νυ­κτε­ρεύ­σεως), δέν εἶ­ναι δυ­να­τόν νά ὑ­περ­βαί­νει τήν ἀ­να­λο­γία τοῦ ἑ­νός (1) προ­σώ­που ἀνά εἴ­κοσι πέντε (25) τ.μ. καί μέ ἀ­πό­σταση δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τους, μέ ἀ­νώ­τατο ὅ­ριο τά ἑ­κατό (100) πρό­σωπα.

            20) Δέν ἐ­πι­τρέ­πε­ται ἡ προ­σέ­λευση πι­στῶν στά Πα­ρεκ­κλή­σια, τά ὁ­ποῖα εὑ­ρί­σκον­ται ἐν­τός ἰ­δι­ω­τι­κῶν κτη­μά­των, κτι­ρίων καί ἐ­πι­χει­ρή­σεων (π.χ. συγ­κρο­τη­μά­των κα­τοι­κιῶν, κέν­τρων ἐκ­δη­λώ­σεων, ξε­νο­δο­χείων κ.λπ.) δι­ότι, ὡς ἰ­δι­ω­τι­κοί Ναοί, εἶ­ναι προ­ο­ρι­σμέ­νοι γιά τήν κά­λυψη τῶν θρη­σκευ­τι­κῶν ἀ­ναγ­κῶν τῶν ἰ­δι­ο­κτη­τῶν καί τῶν οἰ­κείων τους.

            21) Δέν ἐ­πι­τρέ­πε­ται ἡ πα­ρά­θεση δε­ξι­ώ­σεων στά πνευ­μα­τικά κέν­τρα ἤ στίς αἴ­θου­σες τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν, πρός ἀ­πο­φυγή συ­νω­στι­σμοῦ, κα­θώς καί ἡ προ­σφορά φα­γη­τοῦ (πα­νη­γύ­ρια) κατά τήν Ἀ­να­στά­σιμη πε­ρί­οδο.

            Ἡ Δι­αρ­κής Ἱ­ερά Σύ­νο­δος ἐκ­φρά­ζει με­γάλη χαρά γιά τό γε­γο­νός ὅτι σέ ἀν­τί­θεση μέ τήν περ­σινή χρο­νιά, ὅ­λοι οἱ Ἱ­ε­ροί Ναοί θά πα­ρα­μέ­νουν ἀνοι­κτοί γιά τούς πι­στούς σέ ὅ­λες τίς Ἱ­ε­ρές Ἀ­κο­λου­θίες καί πρός τοῦτο προ­τρέ­πει ὅλα τά μέλη τῆς σε­πτῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, καί δι᾿ ὑ­μῶν τούς εὐ­λα­βεῖς Κλη­ρι­κούς καί τόν πι­στό Ὀρ­θό­δοξο Ἑλ­λη­νικό Λαό, γιά τήν πι­στή ἐ­φαρ­μογή ὅ­λων τῶν ἀ­νω­τέρω μέ­τρων, ὡς πρός τήν τέ­λεση τῆς Θείας Λα­τρείας, προ­κει­μέ­νου νά μή δη­μι­ουρ­γη­θεῖ κατά τήν πε­ρί­οδο αὐ­τήν τό ὁ­ποι­ο­δή­ποτε ζή­τημα, τό ὁ­ποῖο μπο­ρεῖ νά ἐ­ξε­λι­χθεῖ σέ πει­ρα­σμό κατά τῆς Ἁ­γίας μας Ἐκ­κλη­σίας.

            Πα­ρα­κα­λεῖ­σθε, ἀ­κόμη, ὅ­πως ἐν­τεί­νετε τίς προ­σευ­χές καί ἱ­κε­σίες πρός τόν Τρι­α­δικό Θεό γιά τήν τα­χεῖα θε­ρα­πεία τῶν ἀ­σθε­νῶν, γιά τόν φω­τι­σμό καί τήν ἐ­νί­σχυση τῶν ἰ­α­τρῶν, τοῦ νο­ση­λευ­τι­κοῦ προ­σω­πι­κοῦ καί τῶν εἰ­δι­κῶν ἐ­πι­στη­μό­νων, ὅ­πως ἐ­πί­σης καί γιά τήν ἀ­νά­παυση ὅ­σων ἔ­φυ­γαν ἀπό τήν ζωή ἐ­ξαι­τίας τοῦ κο­ρω­νο­ϊοῦ, ἀλλά καί γιά τήν γρή­γορη ἀ­παλ­λαγή τῆς Οἰ­κου­μέ­νης ἀπό τήν παν­δη­μία τῆς ὀ­λέ­θριας ἀ­σθέ­νειας τοῦ Covid-19.

            Ἐπί πλέον, πα­ρα­κα­λεῖ­σθε καί πάλι νά ἀ­πέ­χετε ἀπό ἐμ­φα­νί­σεις στά Μέσα Μα­ζι­κῆς Ἐ­νη­με­ρώ­σεως γιά ζη­τή­ματα τά ὁ­ποῖα ἀ­φο­ροῦν στά λη­φθέντα μέ­τρα καί πα­ρα­κα­λοῦμε νά συ­στή­σετε τό αὐτό καί στούς ὑφ᾿ ὑ­μᾶς Κλη­ρι­κούς. Τήν θέση τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου θά ἐκ­φρά­ζει μό­νον ὁ ἐκ­πρό­σω­πος Τύ­που Αὐ­τῆς, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ἰ­λίου, Ἀ­χαρ­νῶν καί Πε­τρου­πό­λεως κ. Ἀ­θη­να­γό­ρας.

            Ἐπί δέ το­ύ­τοις, εὐχόμενοι καλή δύναμη γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί καλή Ἀνάσταση, κα­τα­σπα­ζό­με­θα τήν ὑ­με­τέ­ρα Σε­βα­σμι­ό­τη­τα ἐν Κυ­ρίῳ καί δι­α­τε­λοῦ­μεν με­τ’ ἀ­γά­πης.

† Ὁ Ἀ­θη­νῶν  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρό­ε­δρος
† Ὁ Μυ­τι­λή­νης, Ἐ­ρεσ­σοῦ καί Πλω­μα­ρίου Ἰ­ά­κω­βος
† Ὁ Γου­με­νίσ­σης, Ἀ­ξι­ου­πό­λεως καί Πο­λυ­κά­στρου Δη­μή­τριος
† Ὁ Βε­ροίας, Να­ού­σης καί Καμ­πα­νίας Παν­τε­λε­ή­μων
† Ὁ Δι­δυ­μο­τεί­χου, Ὀ­ρε­στι­ά­δος καί Σου­φλίου Δα­μα­σκη­νός
† Ὁ Δρυ­ϊ­νου­πό­λεως, Πω­γω­νι­α­νῆς καί Κο­νίτ­σης Ἀν­δρέας
† Ὁ Ξάν­θης καί Πε­ρι­θε­ω­ρίου Παν­τε­λε­ή­μων
† Ὁ Ἄρ­της Καλ­λί­νι­κος
† Ὁ Ἰ­λίου, Ἀ­χαρ­νῶν καί Πε­τρου­πό­λεως Ἀ­θη­να­γό­ρας
† Ὁ Ζα­κύν­θου Δι­ο­νύ­σιος
† Ὁ Κη­φι­σίας, Ἀ­μα­ρου­σίου καί Ὠ­ρω­ποῦ Κύ­ριλ­λος
† Ὁ Νέας Ἰ­ω­νίας, Φι­λα­δελ­φείας, Ἡ­ρα­κλείου καί Χαλ­κη­δό­νος Γα­βριήλ
† Ὁ Γλυ­φά­δας, Ἑλ­λη­νι­κοῦ, Βού­λας, Βου­λι­α­γμέ­νης καί Βά­ρης Ἀν­τώ­νιος

 

Ὁ Ἀρ­χι­γραμ­μα­τεύς

† Ὁ Ὠ­ρεῶν Φι­λό­θεος