6ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιΐας από το Τμ.

«Ἐσφαλμένες διατάξεις στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀκολουθία»

Ὁ κ. Μανόλης Θεοδωράκης, ἐρευνητὴς καὶ γνώστης τῶν περισσοτέρων τυπικῶν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα, θὰ ἀναλύσει τὶς ἐσφαλμένες τυπικὲς διατάξεις ποὺ παρατηροῦνται σήμερα, μὲ βάση τὴν ἐκκλησιαστικὴ γραφὴ καὶ παράδοση τῶν προηγουμένων αἰώνων καὶ τὰ αγιογραφικὰ κείμενα τῶν ἁγίων πατέρων.
Η πολύχρονη ἐμπειρία καὶ μελέτη, συνετέλεσε στὴν συλλογὴ ὅλων αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν, μέσα ἀπὸ τὰ τυπικὰ καὶ τὰ κείμενα τῶν ἱερῶν μονῶν καὶ τῶν πατριαρχείων τῆς ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς εκκλησίας.
Παραθέτουμε λίγα λόγια ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ καὶ τὸν πρόλογο τῆς ἐργασίας πού θὰ τεθεῖ πρὸς συζήτηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στὴν πράξη τῆς καθημερινῆς λατρείας καλούμαστε νὰ διακρίνουμε τὴν αὐθεντικὴ παράδοση ἀπὸ τὶς καινοτομίες-αὐθαιρεσίες, οἱ ὁποῖες διαδίδονται ἄμεσα «ὡς καὶ εἰς ἔθος τὴν ἀταξίαν προβῆναι» (Συμεὼν Θεσσαλονίκης (+1429) P.G. τ. 155 στ. 680AB). Αὐτὸ προλαμβάνει ὁ ἁρμόδιος ἔλεγχος. Ἡ λειτουργικὴ ἀγωγὴ ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς λειτουργικῆς ἀναγέννησης καὶ τῆς ἀναθεώρησης τοῦ τυπικοῦ. Ἡ λειτουργικὴ κατήχηση νέων καὶ ἐνηλίκων δὲν πρέπει νὰ ἀμελεῖται. Τίς παρακάτω διατάξεις – συνήθειες τολμῶ νά χαρακτηρίσω ἐσφαλμένες, καθώς ἀποκλίνουν ἀπὸ τὴν ἀρχαία αὐθεντικὴ παράδοση-ἀκρίβεια, χωρίς νὰ ἀποτελοῡν συνετή ἐξέλιξη…

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

…Οἱ πιὸ  πάνω ἐπισημάνσεις δέν εἶναι οὔ τε ὅλη ἡ παθολογία τοῦ τυπικοῦ, οὔ τε ὁ γράφων εἶναι ὁ ἀληθινὸς προσκυνητὴς «ἐν πνεύματι καὶ  ἀληθείᾳ». Ἁπλῶς ἀκούει «καθάρισον πρῶτον τὸ  ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ  τὸ  ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν» (Μτ. κγ’ 26), «πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω» (Α’ Κορ. ιδ’ 40)· «ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς» (Λκ. ιβ’ 47), διότι «ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς» (Ἱερ. λα’ 10). «Ἕκαστος ἡμῶν, ἀδελφοί, ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι εὐαρεστείτω τῷ Θεῷ ἐν ἀγαθῇ συνειδήσει ὑπάρχων, μὴ παρεκβαίνων τὸν ὡρισμένον τῆς λειτουργίας αὐτοῦ κανόνα, ἐν σεμνότητι» (ἁγ. Κλήμεντος Ρώμης Ἐπιστολή πρός Κορινθίους Α ́, 41 (95-96 μ.Χ.) ἔκδ. Ἀποστολικοὶ πατέρες τ. 3 σ. 312).

Δηλώσεις συμμετοχής ΕΔΩ.