ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Λαρίσης καί Τυρνάβου
Ἰ γ ν α τ ί ο υ
Πρός τούς Ἀδελφούς Χριστιανούς

 

Ἀδελφοί μου, θριαμβολογοῦμε καί χαιρόμαστε ἀπόψε, αὐτή τήν φωταυγῆ καί φωτοφόρο νύχτα, ἐπειδή νικήθηκε ο Θάνατος. Εἶναι ὁ  ἔσχατος ἐχθρός, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τόν Ἀπόστολο, θά καταργηθῇ. Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι εἶναι τιμωρία γιά  μᾶς ὁ θάνατος, διότι ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε ἀθάνατος καί ἐπειδή ἁμάρτησε, κληρονόμησε τούς δερματίνους χιτῶνες, τήν φθορά καί τόν θάνατο. Ἀλλά ὁ Θεός ἐν τῇ εὐσπλαχνίᾳ του,  ἔβγαλε τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Παράδεισο, μέ τήν προοπτική νά τόν ξανακερδίσῃ. Ἑπομένως, κακός ὁ θάνατος· γι’ αὐτό, ὅ,τι κάνουμε, συγκλίνει στό γεγονός τῆς ἀποτινάξεως τοῦ θανάτου ἀπό τήν ζωή μας. Κακός ὁ θάνατος, τό ὁμολογεῖ ἡ Πατερική σοφία, μέ πρῶτο τό  χρυσό στόμα τῆς Ἐκκλησίας, τὁν Ἱερό Χρυσόστομο, πού ὀνομάζει κακό τό θάνατο καί πράγματι αὐτό τό συναντᾶμε σέ ὅλους τούς Πατέρες καί στά ὑμνολογικά μας κείμενα. «Μέγα καί φοβερόν τό μυστήριον τοῦ θανάτου», ἀλλά καί ὁ ἴδιος μᾶς λέει ὅτι «οὐ γάρ κακόν θάνατος  ἀλλά κακόν τόν ἀποθανόντα κολάζεσθαι. Οὐδέ καλόν ὁ θάνατος ἀλλά καλόν τόν ἀπελθόντα σύν Χριστῷ εἶναι». Ἀπόψε, λοιπόν, ἐξαγγέλλουμε ὅτι νικήθηκε ὁ θάνατος μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, λέει ὅτι ὅταν ἡ κακία ἀπομακρυνθῇ ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τά  ὄντα, ἕνα κάλλος, τό θεοειδές, θά λάμψῃ πάνω σέ ὅλους σύμφωνα μέ τό ὁποῖο εἴχαμε ἀρχικά πλασθεῖ. Τό κάλλος αὐτό εἶναι αὐτό πού ζοῦμε ἀπόψε. Φῶς καί καθαρότητα καί ἀφθαρσία καί ζωή καί ἀλήθεια. Δέν ἀξίζει, λοιπόν, νά θρηνοῦμε διά τόν θάνατον, ἀλλά ἀφοῦ ὁ θάνατος ἐπατήθη, μέ τοῦ Σωτῆρος τό θάνατο νά χαιρώμαστε τήν χαρά τῆς καινῆς Ἀναστάσεως. Μποροῦμε λοιπόν, νά πανηγυρίζουμε ἀπόψε λέγοντας «μηδείς φοβείτω θάνατον, ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος, ἔσβεσεν αὐτόν ὁ ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενος. Γι’ αὐτό ὅπως μᾶς ἐξηγεῖ σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ λόγου του ὁ Χρυσορρήμων Ἅγιος, ὁ θάνατος τώρα πιά εἶναι κοίμηση, ὕπνος, ἡ γέννα μας στήν ἄλλη ζωή. Εἶναι ἀγαθό δῶρο, εὐλογία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἔκφρασι τῆς φιλανθρωπίας Του «ἵνα μή τό κακόν, ἀθάνατον γένηται». Ἄς χαροῦμε λοιπόν, ἀδελφοί, διότι μέ τοῦ Σωτῆρος τόν θάνατον, ἀπηλλάγημεν τοῦ θανάτου. Ἐσκύλευσεν τόν Ἅδην ὁ κατελθών εἰς τόν Ἅδην, Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται. Καί μᾶς προτρέπει ἀκόμη καί νά τόν ἐμπαίξουμε μέ τόν πατερικό λόγο «ποῦ σοῦ θάνατε τό  κέντρον;» δηλαδή, πού εἶναι τώρα τό κεντρί σου θάνατε;. «ποῦ σοῦ Ἅδη τό νῖκος;» πού εἶναι οἱ νίκες σου Ἅδη; Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.

 

Μέ Πασχάλιους πατρικούς ἀσπασμούς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

 

Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ