ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Λάρισα, Χριστούγεννα 2023

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν
Εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ἀγαπητοί μου,

          Χριστούγεννα σήμερα, κι ἐμεῖς γιορτάζουμε μέσα στούς Ναούς μας τό κοσμοσωτήριο γεγονός. Τό πραγματικά κοσμοσωτήριο, μιᾶς πού ἡ φανέρωση τοῦ «Θεοῦ ἐν σαρκί» (Α´ Τιμ. γ´,16) κινητοποιεῖ τό Θεῖο σχέδιο γιά τή σωτηρία ὄχι μόνο τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά τοῦ κόσμου ὅλου. Καί δεῖτε πῶς ἐνεργεῖται τό σχέδιο αὐτό. Ὄχι μέ θόρυβο καί μέ ἐπίδειξη, ὄχι μέ πομποφάνειες καί διαφημίσεις, ἀλλά μέ σιωπή, μέ ἡσυχία, μέ ἁπλότητα, ἐν σιγῇ, μυστικῷ τῷ τρόπῳ, ἐν μυστηρίῳ. «Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως» (Λουκ. ιζ´, 20). Δέν ἔρχεται ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέ αἰσθητό τρόπο καί ἐξωτερική λαμπρότητα, ὥστε νά προσελκύει τήν παρατήρηση ὅλων καί νά γίνεται ἀντιληπτή ἀπό τίς ἐξωτερικές αἰσθήσεις τῶν ἀνθρώπων. Μᾶλλον ἔρχεται ἥσυχα γιά νά τήν κατανοήσουν οἱ προετοιμασμένοι, οἱ ὑποψιασμένοι, οἱ πραγματικοί ἀναζητητές τῆς Θείας Ἀλήθειας καί μαχητικοί διεκδικητές τῆς ὄντως Ζωῆς.

          Δεῖτε πῶς ἐνεργοῦνται τά γεγονότα τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ὁ Γαβριήλ εὐαγγελίζεται τήν Ἀγνή Παρθένο ὄχι δημόσια, ἀλλά σέ ὥρα ἱερή προσευχῆς. Στή Γέννηση παρόντες μόνον ἡ Κυρία Θεοτόκος και ὁ δίκαιος Ἰωσήφ ὁ μνήστωρ. Ὁ Ἰωσήφ ἐν σιγῇ μυστικῶς πληροφορεῖται ἀπό τόν Ἄγγελο τήν κύηση ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί ἀποκρούει τόν ἐνοχλητικό λογισμό. Μυστηριακά οἱ Ἄγγελοι δοξολογοῦν τόν Ἅγιο Θεό. Μυστηριακά καί οἱ Ποιμένες συνομιλοῦν μέ τούς Ἀγγέλους καί πληροφοροῦνται τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Λυτρωτοῦ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ὅλα μυστηριακά, ἐν σιγῇ, ἐν σιωπῇ, ἐν ἡσυχίᾳ ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος: «Καὶ ἔλαθε τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ Παρθενία Μαρίας, καὶ ὁ τοκετὸς αὐτῆς, ὁμοίως καὶ ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου. Τρία μυστήρια κραυγῆς, ἅτινα ἐν ἡσυχίᾳ ἐπράχθη, ἡμῖν δέ ἐφανερώθη» (Ἁγ. Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Πρός Ἐφεσίους, κεφ. ΧΙΧ, P.G. 5,660 Α). Καί δέν ἔγιναν ἀντιληπτά ἀπό τόν ἄρχοντα αὐτοῦ τοῦ αἰῶνα, δηλαδή τόν διάβολο, ἡ Παρθενία τῆς Μαρίας, καί ὁ τοκετός της, καί ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου. Τρία Μυστήρια κραυγῆς, τά ὁποῖα ὅμως τελέσθηκαν σέ ἡσυχία καί σέ ἐμᾶς ἀποκαλύφθηκαν.

          Κραυγαλέο Μυστήριο λοιπόν, ἡ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος, τό ὁποῖο ὅμως, τελεσιουργεῖται στήν ἡσυχία, ὄχι τήν ἐξωτερική πού χαρακτηρίζεται ἀπό ἁπλή ἀπουσία θορύβων, ἀλλά τήν ἐσωτερική, πού σημασιοδοτεῖται ἀπό ἄλλη λογική, ἄλλη διάσταση, ἄλλο βίωμα, ἄλλη κατάσταση, ἄλλες προϋποθέσεις. Τό Μυστήριο αὐτό χάνεται ὅταν πλειοψηφοῦν τά ἐξωτερικά φῶτα, τά ἐπιτηδευμένα φαγητά, οἱ προσποιητές συμπεριφορές τῶν κοινωνικῶν σχέσεων. Βιώνεται ὅταν ἀποκρούεται ἡ διάσπαση τοῦ νοός καί κυριαρχεῖ ἡ ἡσυχία στίς σκέψεις, τά συναισθήματα, τή συνείδηση. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀσχολούμενος μέ τόν ἑαυτό του οὐσιαστικά, ψάχνει νά δεῖ ποῦ ὑστερεῖ καί πῶς θά προοδεύσει στή σχέση του μέ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Κι αὐτό εἶναι στήν πραγματικότητα ἡ πνευματική ζωή. Μυστήριο σιγῆς, ὥστε μέσα στήν ἡσυχία νά φανερωθεῖ ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο, νά συνομιλήσει ὁ Θεός, μέ τόν ἄνθρωπο, νά ἐξαγγείλει ὁ Θεός τό θέλημά Του στόν ἄνθρωπο κι αὐτός νά τό ἀκούσει, χωρίς περισπασμούς ματαιότητας καί ἀδιαφορίας. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία ζητᾶ, ἰδίως τήν ὥρα τῆς προσευχῆς ἡσυχία ἐξωτερική, ὥστε νά ἀναπτυχθεῖ καί ἡ ἐσωτερική. Ἐπιβάλλει σιγή, ὥστε νά βιώσουμε τήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς μέσα στό ἀπερίσπαστο τῆς σιωπῆς. Καί γιορτάζει Χριστούγεννα πνευματικά μέ ὕμνους καί λόγους καί Θεία Λειτουργία, ὥστε νά ἐνεργηθεῖ στή κάθε ψυχή μυστικά τό Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.

          Ἀδελφοί μου, τό προηγούμενο διάστημα πάθαμε καί ἀντέξαμε πολλά. Δέν μᾶς ἔπνιξε τόσο ἡ πλημμύρα, ὅσο ὁ βομβαρδισμός μέ λόγια πολλῶν. Ἀπό τούς πλέον ὑπευθύνους, μέχρι τούς πλέον ἀνευθύνους. Ἀπό τούς πλέον ἐπαΐοντες, μέχρι τούς πλέον ἀσχέτους. Ἀπό τούς πλέον συνετούς, μέχρι τούς πλέον ἀσυνέτους. Συνήργησε καί ἡ προεκλογική περίοδος στήν ὑπερβολή τῶν λόγων. Μᾶς τρόμαξε τό μέγεθος τῆς καταστροφῆς. Ἐπέτεινε τή σύγχυση κι ἡ ἀγωνία γιά τό αὔριο, ἡ ἀγανάκτηση καί ἡ ἀνάγκη γιά διαμαρτυρία, πού ἀπαιτοῦν λόγους ταραχῆς γιά νά ἐκφρασθοῦν, χωρίς ὡστόσο νά λύνουν προβλήματα ἤ νά βοηθοῦν…

          Αὐτή ἡ πλημμύρα τῶν λόγων δημιούργησε μεγαλύτερο σάλο καί ἀγωνία στήν ψυχή ἀπό ὅτι ἡ πραγματική πλημμύρα, γιά νά ἀποδειχθεῖ ὅτι ὁ θόρυβος καί ἡ ταραχή δέν οἰκοδομοῦν, οὔτε ὁδηγοῦν σέ συνετές ἀποφάσεις, καθώς σκοτίζουν τόν ἡγεμόνα νοῦ. Ὁ νοῦς φωτίζεται μόνον ὅταν καταπαύει προσανατολισμένος στό Φῶς τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ! Κι ὁ ἄνθρωπος οἰκοδομεῖται οὐσιαστικά μόνον ὅταν ἡσυχάζει ἀπό τούς ἐξωτερικούς περισπασμούς καί ἀφήνει τό Μυστήριο τῆς Πίστεως νά ἐνεργήσει μέσα του. «Ἀνὴρ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει» (Παρ. Σολομ. ια´,12). Ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος πορεύεται ἥσυχος, ἤ ἀλλοιῶς ἡ ἐσωτερική εἰρήνη καί ἡσυχία χαρακτηρίζει ὅποιον εἶναι συνετός καί φρόνιμος. Ἄς ἡσυχάσουμε γιά νά γιορτάσουμε Χριστούγεννα.

          Αὐτήν τήν ἡσυχία τῆς ψυχῆς θέλω νά εὐχηθῶ σέ ὅλους σας. Εἶναι σίγουρη γιά ὅσους ἐξομολογήθηκαν μέ εἰλικρίνεια καί ἐτοιμάστηκαν νά δεχθοῦν στήν ψυχή τους τόν νεογέννητο Χριστό. Εἶναι ὁ στόχος γιά ὅλους ὅσους ἐπιθυμοῦν νά τούς μιλήσει ὁ Θεός στήν καρδιά τους, γιατί ὁ Θεός γιά νά μιλήσει μυστικά, ἀποζητᾶ τήν ἥσυχη, τήν ταπεινή, τήν προσευχομένη καρδιά. Κι ἔτσι ἡ κάθε καρδιά γίνεται φάτνη μέσα στήν ὁποία γεννᾶται ὁ ἀχώρητος παντί, ὁ ἄπειρος Θεός, ὄχι γιά νά Τόν κατανοήσουμε, ἀλλά γιά νά Τόν ζήσουμε. Καί δέν γεννᾶται μιά φορά, τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, ἀλλά διαρκῶς, συνεχῶς, ἀενάως, μιᾶς πού ἡ σχέση μέ τόν Χριστό δέν εἶναι ὑπόθεση μιᾶς ἡμέρας, ἄς εἶναι καί ἑορταστικῆς, ἀλλά ὑπόθεση ζωῆς. Καί ἡ χαρά καί ἡ εὐλογία τῶν Χριστουγέννων εἶναι διαρκής χαρά καί εὐλογία ὅλης τῆς ζωῆς. Σκοπός μας εἶναι νά γίνει ὅλη ἡ ζωή μας Χριστούγεννα κι αὐτό δέν κατορθὠνεται παρά μόνο μέσα ἀπό τήν πνευματική ἡσυχία, τή μυστηριακἠ σιγή, τήν εἰρηνική κατάπαυση τοῦ νοός καί τῆς καρδιᾶς.

          Καλά κι εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Μέ πατρικές εὐχές.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος