Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου επ’ ευκαιρία της ενάρξεως του νέου Κατηχητικού Έτους 2019-2020.

 

Πρός
Τούς Γονεῖς καί Μαθητές
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.

Ἀγαπητοί μου,

          Τόν τελευταῖο καιρό, τόσο στήν Ὀρθόδοξη πατρίδα μας, ὅσο καί στήν Εὐρώπη, ἀλλά καί ὁλόκληρο τόν κόσμο, βλέπουμε συντονισμένες προσπάθειες πολλῶν, ἀφ’ ἑνός μέν νά διακηρύ­ξουν τήν ἀντίθεσή τους καί νά πολεμήσουν συνήθειες, ἰδέες καί πολιτικές πού ἀποδεδειγμένα εὐθύνονται γιά τή δυστυχία τοῦ σύγχρονου κόσμου, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά μιλήσουν γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν ἀξία του.

Ἐνδεχομένως κάποιες ἀπό αὐτές νά ἔχουν ἀγνά ἐλατήρια καί νά ἐκφράζουν γνήσια ἀγωνία καί πόθο γιά ἀνατροπές πού θά σταματήσουν τήν αὐτοκαταστρεπτική πορεία τῆς ἀνθρωπό­τητας. Μέ αἰχμή τοῦ δόρατος τήν κλιματική ἀλλαγή, διεκδικοῦν τήν ἀλλαγή στάσης καί τρόπου ζωῆς, παραβλέποντας συχνά τήν κρίση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, τό πρόβλημα τῆς βίας μέ εἰδικότερη ἔκφανση τήν ἐνδοοικογενειακή ἤ ἐνδοσχολική, τό ἔλ­λειμμα τῆς παιδείας, τίς προκλήσεις τῆς παγκοσμιοποίησης, τά πολλαπλά προβλήματα καί δράματα γύρω ἀπό τό μεταναστευ­τικό καί τίς συνέπειές του, τήν ἀνεργία, ἀλλά καί ὅ,τι ἄλλο ὁδη­γεῖ τούς νέους πολλές φορές ὄχι στήν ὑγιᾶ ἀμφισβήτηση καί τόν ἔντονο προβληματισμό γιά τόν κόσμο καί τό μέλλον του, ἀλλά σέ συσσωρευμένη ἀπογοήτευση, θυμό καί μηδενιστικές θεωρή­σεις τῆς ζωῆς.

          Ἀπέναντι σέ ὅλα αὐτά ἡ Ἐκκλησία, ὡς ἡ κοινή μητέρα ὅ­λων μας, ἔρχεται νά ἀναδείξει τό δικό της πανανθρώπινο μήνυ­μα ἀγάπῆς, ἀλληλεγγύης, ἀλήθειας καί αὐθεντικότητας. Ἔρχε­ται νά μιλήσει γιά ἀρχές καί ἀξίες, γιά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τήν προοπτική τῆς ἀδιάψευστης ἐλπίδας μας, τήν «ὁδό, ἀλήθεια καί ζωή» τῶν ἀνθρώπων. Ξεκινᾶ ἡ νέα κατηχητική χρονιά καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου προσκαλεῖ ὅλα τά παι­διά, τούς νέους καί τίς νέες μας στίς κατηχητικές συντροφιές τῶν Ἐνοριῶν, ὅλων τῶν βαθμίδων, προκειμένου νά γνωρίσουν Αὐ­τόν πού ἀγάπησε καί νοιάστηκε ἀνυστερόβουλα γιά τά παιδιά καί τούς νέους. Ὁ Χριστός μας εἶναι τό μόνο καινούργιο σέ ἕνα κόσμο διαρκοῦς ἀντιπαλότητας καί διαιρέσεων, τό μόνο ἀσφα­λές σημεῖο ἀναφορᾶς, ὁ μόνος πού δέν πρόκειται νά μᾶς πικρά­νει ποτέ, νά μᾶς ἐκμεταλλευτεῖ, νά μᾶς προδώσει.

          Ἐλᾶτε νά γεμίσουμε τίς ψυχές μας οὐρανό καί Ἀλήθεια, τό νοῦ μας κριτική σκέψη, ἀρχές καί ἀξίες, τίς καρδιές μας «ὅσα ἐστίν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἀγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα» (Φιλιπ. δ΄,8). Ἀπευθυνθεῖτε στίς Ἐνορίες σας καί πληροφορηθεῖτε τό πρόγραμμα τῶν κατηχητικῶν εὐκαιριῶν γιά τή νέα χρονιά. Συμμετάσχετε μέ τή βεβαιότητα τῆς ὠφέλειας, τῆς ἀσφάλειας καί τῆς ἀποτελεσματικότητας τῶν ὅσων ἐκεῖ δι­δάσκονται.

          Καλή δύναμη στόν ἀγῶνα σας, καρποφόρα χρονιά.

Μέ πατρικές εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος