ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΦΙΞΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

“ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ

ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ

ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ…”

Επίσημη Δοξολογία τελέστηκε μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας για τον πολιούχο της Λάρισας Άγιο Αχίλλιο στον ομώνυμο περικαλλή Ναό επί τη αφίξει και υποδοχή του Εξοχωτάτου 

Ακολουθεί η ομιλία του Σεβασμιώτατου στην Δοξολογία:

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Ἔμπλεως χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, διά τήν μεγάλην τιμήν  τῆς ἐνταῦθα σήμερον παρουσίας Σας, Σᾶς ἀπευθύνω ἐξ ὀνόματος ὅλων, τόν ἐγκάρδιον χαιρετισμόν «ὡς εὖ παρέστητε».

Ὡς εὖ παρέστητε, Κύριε Πρόεδρε, εἰς τήν μακαρίαν γῆν τῶν Θετταλῶν. Ὡς εὖ παρέστητε, Ἀνώτατε Ἄρχον τῆς χώρας ἡμῶν, εἰς τήν πόλιν τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Ἐάν αἱ ἐπισκέψεις τῶν Μεγάλων ἀνδρῶν εἰς τάς πόλεις τῆς Ἐπικρατείας των ἔγραφον εἰς τό παρελθόν λαμπράς ἱστορικάς σελίδας καί ὕψωνον ἐπιτυμβίους στήλας, ἡ ἰδική Σας ἐδῶ σήμερον ἐπίσημος ἐπίσκεψις ἐκχαράσσεται εἰς τάς καρδίας ὅλων καί θά παραμείνῃ ἀνεξίτηλος εἰς τάς μνήμας ὅλων, διότι ἅπαντες ἐν τῇ Ἐπικρατείᾳ ἡμῶν καί ἐν τῷ ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης εὑρισκομένῳ Ἔθνει ἡμῶν, ἀναγνωρίζουσι τήν ἀκτινοβόλον προσωπικότητά Σας.

Ὅλοι Σᾶς γνωρίζουν ὡς πρόσωπον μέ εὐρυμάθειαν καί γλωσσομάθειαν. Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἐφθάσατε εἰς τά ὕπατα ἀξιώματα τῆς Ἐπιστήμης καί τῆς Πολιτικῆς. Ὅλοι καυχώμεθα δι’ Ὑμᾶς,Κύριε Πρόεδρε, καί διά τήνἀκτινοβολοῦσαν προσωπικότητά Σας, καί διά τούς πολλαπλούς καί παντοειδεῖς ἀγώνας Σας εἰς τούς στίβους τῆς Παιδείαςκαί εἰς τήν Ἐπιστήμην τοῦ Δικαίου.

Καυχώμεθα ὅτι ἐφθάσατε εἰς τήν Ἕδραν τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Διδασκάλου, καί ὅτιεἰς τόν στίβον τῆς πολιτικῆς ζωῆςδιεπρέψατε καθέξαντες ὑψηλούς πολιτικούς θώκους. Καυχώμεθα δι’ Ὑμᾶς,Κύριε Πρόεδρε, καί τό ἐξαγγέλομεν, διότι ἀνήρ ἰσχυρός ἀνῆλθεν εἰς αὐτό τό ὑψηλόν καί μοναδικόν ἐν τῇ Πολιτείᾳ ἀξίωμα. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν δι’ ὅ,τι εἶσθε καί δι’ ὅ,τι προσφέρετε διά τῶν πολλῶν Σας ταλάντων εἰς τό Ἔθνος καί τήν Ἐκκλησίαν. Εὐχόμεθα λαμπράς ἱστορικάς σελίδας νά ἐγγράψετε κατά τήν θητείαν Σας ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. 

Εὐρίσκεσθε σήμερον, Κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας εἰς τήν Πόλιν τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, εἰς τήν ἐξάκουστον Λάρισαν,καί λαμπρύνετε διά τῆς σεπτῆς παρουσίας Σας τάς ἑορτάς ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Πολιούχου μας. 

Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος, ἕνας λαμπρός τῆς Ἐκκλησίας Ἱεράρχης, ἕνας ἀπ’ τούς 318 ἀπλανεῖς Πατέρας τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἕνας θαυματουργός καί Μυροβλύτης Ἅγιος, Σᾶς ὑποδέχεται Πρῶτος, ὡς πρῶτος Ἱεράρχης τῆς Πόλεώς μας, ὡς πρῶτος μεταξύ τῶν τοπικῶν Ἁγίων τῆς Ἁγιοτόκου Λαρίσης καί καταστέφει τήν ἐδῶ ἐπίσκεψιν καί παραμονήν Σας. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν,Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, πού ἀπεδέχθητε τάς προσκλήσεις ἡμῶν καί ἤλθατε εἰς τήν Πόλιν μας.

Ἰδού Ἐξοχώτατε, εἰς ὑπάντησίν Σας, ἐξήλθομεν ἐν χαρᾷ, Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς, Ἄρχοντες, Κλῆρος καί λαός. Ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς φίλτατοι καί ἠγαπημένοι,οἵτινες ἐνδημοῦσιν σήμερον εἰς Λάρισαν χαίροντες. Ὁ Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, ὁ Κατάνγκας κ. Μελέτιος, ὁ Ἀμαντίας κ. Ναθαναήλ, ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, ὁ Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος, ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ Καρπενησίου κ. Γεώργιος καί ὁ Σαφίτα κ. Δημήτριος. Ἐδῶ ἡ πολιτική Ἡγεσία τοῦ τόπου μας ἅπασα, τιμῶσα Ὑμᾶς.

Ἐδῶ ἡ Ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί οἱ φέροντες τά πρῶτα εἰς τούς δύο Μεγάλους Στρατιωτικούς Σχηματισμούς τῆς Χώρας, οἵτινες ἑδρεύουσιν ἐδῶ, πράγμα πού ἀποτελεῖ ἰδιαιτέραν δι’ ἡμᾶς καύχησιν. Ἐδῶ ὁ κύριος Περιφερειάρχης Κωνσταντῖνος Ἀγοραστός, πρῶτος μάλιστα μεταξύ ὅλων τῶν Περιφερειαρχῶν τῆς Χώρας. Ἐδῶ οἱ κύριοι βουλευταί, ὁ Δήμαρχος τῶν Λαρισαίων, τοῦ ὁποίου ὁ Δῆμος ἑορτάζει τόν Πολιοῦχον του, ἐδῶ αἱ Δικαστικαί καί λοιπαί Ἀρχαί ἅπασαι.

Τούς ἄρχοντας ἡμῶν, Κύριε Πρόεδρε, Πολιτικούς καί Στρατιωτικούς, ὀφείλω σήμερον ἐνώπιόν Σας ἰδιαιτέρως καίἀνυποκρίτως νά ἐπαινέσω, ὄχι μόνον διά τήν ἀφοσίωσίν των εἰς τό καθῆκον ἀλλά καί διά τήν στήριξιν τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί διά τήν ἐν γένει συμπαράστασίν των.

Ἰδού ὁ Κλῆρος ὁ εὐαγής καί ἱερός, ἐνδεδυμένος τά ἱερατικά αὐτοῦ ἄμφια, συγχαίρων ἐπί τῇ ἀφίξει Σας.

Ἰδού ὁ λαός τοῦ Κυρίου ὁ πιστός, ὁ τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου πολλάκις δεξάμενος καί πάντοτε ἐκζητῶν. Τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἔκπληκτον, διότι τοιαῦτα τελεσιουργοῦνται ἐδῶ σήμερον, προσβλέπει μέ ἄφατον χαράν πρός τήν κορυφαίαν προσωπικότητα ἡ ὁποία τό τιμᾶ καί ἀγάλλεται.

Κρατοῦντες τήν σημερινήν ἐπίσκεψίν Σας ὡς τιμαλφές καί ὅσιον δῶρον τῆς Ἐξοχότητός Σας πρός ἡμᾶς, Κύριε Πρόεδρε, ἀπευθυνόμεθα πρός Σᾶς, τόν κρατοῦντα τά πρῶτα ἐν τῇ προσφιλεστάτῃ Πατρίδι ἡμῶν, τόν ἔχοντα τήν ὑπερέχουσαν ἐν τῷ Κράτει ἐξουσίαν, πρός τόν ὁποῖον σύμφωνα μέ τόν ἀποστολικόν λόγον «πᾶσα σάρξ» ὀφείλει ὑποταγήν,πρός Σᾶς ὁ ὁποῖος σήμερον εὑρίσκεσθε ἐνώπιον ἡμῶν συγχαίρων ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ καί παρακαλοῦμεν πολύ ὅπως ἀποδεξάμενος πρῶτον τάς εὐγνωμόνους εὐχαριστίας ὅλων μας, διότι ἐπλατύνατε τήν ἀγάπην καί ἐφθάσατε ἕως ἐδῶ, ὅπως ἐνωτισθῆτε καί τόν παλμόν τῆς παλλούσης καρδίας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. 

Ὑπογραμμίζομεν τό γεγονός ὅτι ἡ παρουσία Σας καί συμμετοχή Σας εἰς τήν πανήγυριν ταύτην εἶναι παρουσίαὁμολογιακή, καταξιώνουσα τήν Ἐξέχουσαν προσωπικό-τητά Σας εἰς τά ὄμματα τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, καί ἀναβιβάζουσαν αὐτήν εἰς ὕψη ἅγια καί πνευματικά.

Ὅθεν, ἐνθαρρυνόμενοι ἀπό τήν ἀγάπην Σας πρός τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, Σᾶς καλοῦμεν, Κύριε Πρόεδρε νά ὑπερμαχῆτε ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας.

Γνωρίζοντες καλῶς τήν βαθείαν Πίστιν Σας ἀλλά καί τάς ἰσχυράς πνευματικάς Σας καταβολάς, ἐνθαρρυνόμεθα νά Σᾶς ἐπαινέσωμεν ἐν Κυρίῳ καί νά Σᾶς καλέσωμεν νά ὑπερασπίζεσθε τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς Πίστεώς μας.

Νά διασφαλίζετε τήν ἐλευθερίαν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί νά τήν διευκολύνετε εἰς τό ἔργον τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν Πιστῶν, τοῦ καταρτισμοῦ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τῆς ἀγωγῆς τῆς Νεότητος, νά τήν διαφυλάττετε ἔναντι τῶν ἐπιβούλων ἐχθρῶν της, καί πρό πάντων νά μήν παύσετε ποτέ νά κάνετε αὐτό γιά τό ὁποῖο ὅλοι Σᾶς ἐπαινοῦμε, Σᾶς θαυμάζουμε καί Σᾶς εὐγνωμονοῦμε νά δίδετε δηλονότι καθ’ ἡμέραν Σεῖς πρῶτος τήν καλήν Ὁμολογίαν τῆς Πίστεως, πρός δόξαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.