Άγιος Θωμάς ο Χωριάτης (ή Γοριανίτης)

Μητροπολίτης Λάρισας από τα μέσα του 1264 μέχρι τις αρχές του 1273. Συμμετείχε στη σύνοδο που συνεκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1264 από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγο (1259-1282) με σκοπό την καθαίρεση του οικουμενικού πατριάρχη Αρσενίου Αυτωρειανού (μέσα του 13ου αι.). Κατά τον Δ. Ζ. Σοφιανό ταυτίζεται με τον λόγιο μητροπολίτη της Λάρισας Θωμά Γοριανίτη, με προτροπή του οποίου διασκευάστηκε ο βίος του Αγίου Αχιλλίου (†350). Ο ίδιος, επίσης, συνέταξε επίγραμμα αφιερωμένο στον Μανουήλ Ολόβωλο (13ος -14ος αι.).