Άγιοι Μάρτυρες του Συκουρίου (ήθλησαν τον Δ’ αιώνα)

Ακόμη στην τοπική Λαρισαϊκή Αγιολογία συμπεριλαμβάνονται και οι πέντε μάρτυρες οι εν Συκουρίω μαρτυρικώς τελειωθέντες για τον Χριστό, Άγιοι Ιωάννης, Λουκάς, Ανδρέας, Λεωνίδης και ένας ακόμη ανώνυμος μάρτυς.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΑΓΙΩΝ 5 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΥΚΟΥΡΙΩ

Τῇ 18ῃ τοῦ μηνός Δεκεμβρίου, Μνήμη τῶν ἐν Συκουρίῳ τῆς Λαρίσης ἀθλησάντων ἐνδόξων πέντε Μαρτύρων Ἰωάννου, Ἀνδρέου, Λουκᾶ, Λεωνίδου καί ἑτέρου Ἀνωνύμου συναθλητοῦ αὐτῶν, κατά τον Δ’ μ.Χ. αιώνα.

Ἡ ἐν Λαρίσῃ τοπική Ἐκκλησία φαίνεται, ὅτι πολύ ἐνωρίς ἐδέξατο τήν πίστιν τοῦ Εὐαγγελίου. Τό γεγονός τοῦτο μαρτυρεῖ ἡ ὕπαρξις ἁγίων Μαρτύρων, πρωΐμων χριστιανικῶν χρόνων, ὡς βεβαιοῖ Τράπεζα Μαρτύρων προερχομένη ἐκ τῆς κώμης τοῦ Συκουρίου καί μεταφερθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1908 εἰς Βυζαντινόν Μουσεῖον Ἀθηνῶν, ἔνθα καί ἀποθησαυρίζεται. Αὕτη ἀμελῶς κεχαραγμένη ἐπί φαιοχρώμου μαρμαρίνης πλακός, τεθραυσμένη εἰς πέντε τεμάχια, φέρει πέντε κυκλικάς ὁπάς καί διασώζει τά ὀνόματα τεσσάρων Μαρτύρων, ἐνῷ τοῦ πέμπτου κατεστράφη τό ὄνομα. Εἰς δύο σειράς τά ὀνόματα τῶν ἁγίων Μαρτύρων εἶναι: Ἰωάννης, Λουκᾶς, Ἀνδρέας καί Λεωνίδας, ἐνῷ εἰς δύο σειράς ἐπίσης ἡ ἐπιγραφή ἀναφέρει τήν δωρήτριαν τοῦ μαρτυρικοῦ τεκμηρίου Σωτ(ηρίας&Σωτηρίδος&).

Καθῆκον, ὅθεν, ἐπεῖγον θεωρήσας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος τήν σύνταξιν, ἄχρι τοῦδε μή ὑπαρχούσης, πανηγυρικῆς ἀκολουθίας πρός τιμήν τῶν Ἁγίων τούτων Μαρτύρων τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, παρήγγειλε ταύτην, ἥτις, Χάριτι Θεοῦ, συντεθεῖσα τίθεται πρός χρῆσιν ἐφεξῆς τῶν φιλομαρτύρων πιστῶν.

(+) Ἱερομ. Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης Ὑμνογράφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.