ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α

Ἡ μεγαλύτερη φιλανθρωπική πράξη εἶναι ἀναμφίβολα ἡ αἱμοδοσία. Τό αἷμα, ἡ παρασκευή τοῦ ὁποίου  εἶναι ἀποδεδειγμένα ἀδύνατη, εἶναι ταυτόσημο τῆς θυσίας. Θυσιαστικά τό ἔχυσε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός γιά τόν ἄνθρωπο. Θυσιαστικά, ὅσον ἀφορᾶ τόν ὀλιγόλεπτο χρόνο πού ἀπαιτεῖται,  ὁ ἄνθρωπος προσφέρει  λίγο ἀπό τό αἷμα του γιά τόν συνάνθρωπό του. Προϊόν ἀγάπης ἀπό τόν Ζωοδότη Θεάνθρωπο Χριστό γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Προϊόν ἀγάπης ἀπό τόν ἄνθρωπο πρός τόν συνάνθρωπο γιά τήν Σωτηρία τῆς ζωῆς του.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρνάβου ἔχει ἀπό εἰκοσαετίας δημιουργήσει τήν ἰδική της Τράπεζα Αἵματος. Τροφοδοτεῖ δέ αὐτήν μέ τακτικές ἐτήσιες αἱμοδοσίες. Ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν αἱμοδοτῶν εἶναι ἀθρόα καί πολύ σημαντική γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί πολλές φορές καί ἄλλων ἐκτάκτων περιστατικῶν.

Υπεύθυνος Τράπεζας Αίματος: π. Κωνσταντίνος Μαραγκόζης