ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Μήνυμα

τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου

Ἰγνατίου

πρός τούς ἀδελφούς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου

 

«Ὅτε καιρός τῆς ἐπί γῆς παρουσίας σου…»

…τῆς αἰωνίου σου Βασιλείας τό ἄναρχον ἐκαινουργήθη».

(Δοξαστικόν τῶν Αἴνων τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων)

 

Ἀδελφοί μου,

Χριστούγεννα σήμερα. Γιορτή μεγάλης χαρᾶς. Τό εἶπε τό Ἀρχαγγελικό στόμα. «Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην…» (Λουκ.β.10) Ἀλήθεια, ποιά εἶναι ἡ χαρά τῶν Χριστουγέννων; Πρῶτα βέβαια τό γεγονός ὅτι τιμήθηκε ὁ ἄνθρωπος. Γεννήθηκε γιά μᾶς ὁ Σωτήρας μας. Κι ἐπίσης, βέβαια, γιατί ὁ Κύριος ὁ Θεός ἔκλινε τούς Οὐρανούς καί κατέβη καί ἦλθε ἀνάμεσά μας. Μᾶς δίδαξε, μᾶς θεράπευσε, «διῆλθεν εὐεργετῶν καί ἰώμενος» (Πράξ.ι.38) κι ἔφυγε πάλι γιά τούς οὐρανούς, παίρνοντας μαζί του τήν ἀνθρώπινή του ὑπόστασι, τιμῶντας τό θεωμένο πρόσλημα. Τιμή ἀνυπέρβλητη. Ποιό εἶναι ὅμως τό μεγάλο δῶρο καί ἡ αἰτία τῆς χαρᾶς; Εἶναι τό γεγονός ὅτι ἀπό τόν χρόνο τόν φθαρτό καί περιωρισμένο, περνᾶμε στήν αἰωνιότητα. Αὐτό πού δογματίζει ὁ Ὑμνογράφος τῆς ἡμέρας, ὅταν λέῃ «Ὅτε καιρός τῆς ἐπί γῆς παρουσίας σου… τῆς αἰωνίου σου Βασιλείας τό ἄναρχον ἐκαινουργήθη». Ἡ σάρκωση του Λόγου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δίνει ἀξία στόν χρόνο, μᾶς ὑπογραμμίζει ὅτι τώρα πλέον εἶναι καιρός – περίοδος κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἑτοιμάζεται γιά τήν αἰωνιότητα, καί μάλιστα, ἀρχίζει νά τήν χαίρεται ἀπό τώρα, νά τήν προγεύεται ἀπ’ αὐτή τή ζωή. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ καιρός τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆ. Εἶναι ἡ παρουσία τοῦ ἄχρονου, τοῦ ἀΐδιου, τοῦ αἰώνιου Θεοῦ, ἀνάμεσά μας. Τώρα ὁ Κύριος μεταποιεῖ μέ τή χάρι Του κι ἐμᾶς. Μᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά γίνουμε αἰώνιοι, νά βγοῦμε ἔξω ἀπό τόν περιωρισμένο χρόνο, κι ἀπ’  τή φθαρτότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ζοῦμε ἀπό τώρα τήν αἰωνιότητα, τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ αἰωνιότητα καί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι τώρα πλέον κάτι μελλοντικό, κάτι τό ὁποῖον θά πραγματοποιηθῇ στήν ἄλλη ζωή. Ἀρχίζει ἀπ’ αὐτή τή ζωή καί ὁλοκληρώνεται στή μέλλουσα. Ὅπως τό εἶπε ὁ Κύριος: «ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐντός ὑμῶν ἐστί». (Λουκᾶ ιζ,20) (Λουκᾶ ιζ,21).

Κι αὐτό τό βιώνουμε περισσότερο μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μέσα στό Ναό. Ὅταν εἰσερχόμαστε στό Ναό, τότε ὁ ἐπίγειος χρόνος μεταβάλλεται σέ οὐράνιο καί πνευματικό. Ἐδῶ μετά τῆς Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».  Πραγματοποιεῖται ἐδῶ ἡ κοινωνία ὅλης τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν Τριαδικό Θεό μας.

Ἀδελφοί μου,

Ἀπό τή στιγμή τῆς ἐνσάρκου παρουσίας τοῦ Κυρίου, ἔχουμε εἰσέλθει στά ἔσχατα. Ζοῦμε ἤδη τήν πορεία τοῦ χρόνου πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν αἰωνιότητα. Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν ἐν σπηλαίῳ τεχθέντα Κύριο γι’  αὐτό τό μεγάλο δῶρο, γι’ αὐτή τήν μοναδική  καί ὕψιστη Χάρι. Κι ἐπειδή γιά τόν καθένα μας ἡ διάρκεια τοῦ χρόνου εἶναι ἄγνωστη καί ἄδηλη, ὁπωσδήποτε ὁ χρόνος τῆς παρούσης ζωῆς εἶναι ὅ,τι πιό πολύτιμο ἔχουμε. Ἄς παρακαλέσουμε τόν Κύριο νά εὐοδώσῃ τόν ἀγώνα μας νά ἀξιοποιήσουμε αὐτή τή μοναδική εὐκαιρία, γιά νά τελειοποιηθοῦμε πνευματικά καί νά γίνουμε μέτοχοι τῆς αἰωνίου ζωῆς καί βασιλείας Του, ψάλλοντες μέ τούς Ἀγγέλους Του, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκᾶ, β,14).

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

 

 

 O ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ