ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Μ Η Ν Υ Μ Α
τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου
 Ἰ γ ν α τ ί ο υ
πρός τούς μαθητές, τίς μαθήτριες
καί τούς ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μας παιδιά, μαθητές καί μαθήτριες τῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας,

Εἶναι ἡ μεγαλύτερη χαρά νά σᾶς βλέπουμε σήμερα, αὐτή τή μεγάλη ὥρα, ἐνώπιόν μας. Εἶναι ἡ χαρά τῶν Ἀρχόντων μας, τῶν διδασκάλων σας, τῶν γονέων σας, καί βέβαια καί ἡ δική μας. Εἶσθε πράγματι ἡ χαρά, διότι μᾶς  μεταφέρετε μέ τήν παρουσία σας τό σφρίγος τῆς νεότητός σας, τήν λάμψι τῶν ματιῶν σας καί τό θάρρος τῆς ζωῆς. Σήμερα μᾶς προσφέρετε αὐτό τό ἀκριβό δῶρο, τό ὁποῖο γιά μᾶς εἶναι ἀνεκτίμητο. Σᾶς ὑποδέχεται ἐδῶ ἕνα κτίριο σύμβολο, τό ὁποίο σᾶς ἑτοίμασε ἡ Ἐλληνική Πολιτεία. Σᾶς ὑποδέχονται οἱ διδάσκαλοί σας γιά νά σᾶς μεταδώσουν τήν σοφία καί τήν γνῶσι, καί βέβαια ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὁ Θεός πού εἶναι ἡ Ἐνσαρκωμένη σοφία γιά νά σᾶς μυήσῃ, κυρίως στούς ἱερούς χώρους τῆς Θεογνωσίας. Καλεῖσθε λοιπόν ἐσεῖς, σήμερα, ν’ ἀρχίσετε ἕναν ἀγῶνα ὁ ὁποῖος θά σᾶς βγάλῃ νικητές. Νά εἶσθε σίγουροι ὅτι οἱ ὁποιοιδήποτε ἀγῶνες σ’ αὐτό τό πνευματικό στάδιο πού λέγεται Σχολεῖο, θα στεφθοῦν μἐ ἐπιτυχία. Ἀξίζει αὐτό τό χειμῶνα νά ὑποβληθῆτε σέ κόπους γιά ἑπιτυχία. Νά καταρτίσετε ἕνα πρόγραμμα πού δέν θά τό παραβιάσετε, γιά νά ἐπιτύχετε τούς στόχους σας καί τά ὄνειρά σας. Νά ὀλιγοστεύσετε τά παιχνίδια, τήν ψυχαγωγία καί τίς ἄλλες ἐνασχολήσεις σας καί νά ῥίψετε τό βάρος στά μαθήματά σας. Στό σπίτι, οἱ γονεῖς θά χαίρουν νά σᾶς βλέπουν νά μελετᾶτε. Στό Σχολεῖο, οἱ διδάσκαλοι σας θἆναι πρόθυμοι νά σᾶς βοηθοῦν καί θά σημειώνουν τίς προόδους σας. Οἱ συμμαθητές σας θά σᾶς μιμοῦνται καί θ’ ἀρχίσῃ μιά εὐγενής ἄμιλλα πού θἆναι καλή γιά ὅλους. Κι ἐμεῖς, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, θά σᾶς εὐλογοῦμε καί θά ἀναμένουμε τόν Κύριο ὁ ὁποῖος ὑπεσχέθη ὅτι σ’ αὐτόν πού νικᾶ ὡσάν βασιλέα θά τόν στεφανώσῃ. Θέλουμε νά σᾶς θυμήσουμε τέλος νἆστε ἀγαπημένοι μεταξύ σας, γιατί αὐτός ὁ φιλικός σύνδεσμος πού δημιουργεῖται στό Σχολεῖο δέν σβήνει ποτέ. Θἆστε γιά πάντα, συμμαθητές, συμμαθήτριες. Καί βέβαια αὐτό ἰσχύει καί γιά τούς συμμαθητές σας οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό ἄλλες χῶρες καί μένουν ἐδῶ καί κάθονται στά ἴδια θρανία μ’ ἐσᾶς. Ἐμεῖς λοιπόν σήμερα σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τή χαρά τῆς παρουσίας σας, Σᾶς εὐλογοῦμε καί εὐχόμαστε νἆναι καλό αὐτό τό ταξίδι τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.

Μέ ἄπειρη Πατρική Ἀγάπη

Ὁ Μητροπολίτης σας

 Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνάτιος