ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Μητροπολίτου

Λαρίσης καί Τυρνάβου

ΙΓΝΑΤΙΟΥ

διά τήν ἑορτήν τῶν Θεοφανείων

πρός τούς Ἀδελφούς Χριστιανούς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Λαρίσης καί Τυρνάβου

 

         Ἀδελφοί μου,

      Εἶναι μεγάλη καί λαμπρά ἡ ἡμέρα ἡ ὁποία σήμερον ἐπέλαμψεν. Ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ χαρά τῆς ἑορτῆς, σήμερα, συνέχει ἅπαντας. «Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων». Ἰδού ἡ φωνή τοῦ Κυρίου, ἡ τοῦ Νυμφίου χαροποιός Θεοφάνεια, ἡ τό πλήρωμα τῆς χαρᾶς ἔχουσα. Σήμερα, φανέρωσις τῆς Παναγίας Τριάδος. Ἡ φωνή τοῦ Προφήτου βγῆκε ἀληθινή, ἡ λέγουσα «εὐφράνθη ἔρημος διψῶσα». Ὠ ἀδελφοί μου, τῆς λαμπρότητος τῆς ἡμέρας αὐτῆς τό θεῖον μέγεθος εἶναι ἀνυπολόγιστον, ἀπροσμέτρητον! Οἱ Οὐρανοί καί ἡ γῆ καί τά ὑποχθόνια ἀγάλλονται σήμερα. Ὁ τῆς ἑορτῆς ἦχος διαπερνᾶ τίς ἀκοές μας, καί τό Πανάγιον Πνεῦμα διανέμει χαρίσματα. «Δεῦτε λάβετε πάντες πνεῦμα σοφίας, πνεῦμα συνέσεως, πνεῦμα Φόβου Θεοῦ» τοῦ Ἐπιφανέντος Χριστοῦ. Ἰδού οἱ κρουνοί τῆς χαρᾶς ῥέουσιν σήμερον. Καί ὁ τῶν Ὑδάτων ἁγιασμός μᾶς μεταφέρει τήν εἴδησιν. Σήμερα συνεορτάζουν καί συνομιλοῦν τά ἄνω μέ τά κάτω. Ἄνοιξαν οἱ Οὐρανοί καί σταλάζουν κρουνοί θείου ἐλέους. Τρομάζουν σήμερα οἱ Ἄγγελοι. Ἐξέστησαν λέγει αἱ δυνάμεις τῶν Οὐρανῶν. Διότι ἐπεφάνη ἡ Ἁγία Τριάς. Γιατί σήμερα ἁγιάζονται τά ὕδατα. «Ὁ Κύριος ἦλθεν ἐπί ὑδάτων πολλῶν». «Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων» ἀκούγεται στόν Ἰορδάνη, ἐπάνω στά σύννεφα, πέρα στό στερέωμα, ὁπουδήποτε ὑπάρχει ὕδωρ. Ὅπου εἶναι ὕδατα, ἐκεῖ ἔρχεται ὁ Χριστός νά τά ἁγιάσῃ. Ἔρχεται ὁ Κύριος καί στά ὕδατα τῶν ἁμαρτιῶν μας. Γιά νά βροντήσῃ, καί μέ τό συσσεισμό αὐτό νά κάνῃ κι ἐμᾶς νά τρομάξουμε, κι ὅπως ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τά ὀπίσω, ὀπίσω νά στραφοῦν καί τά παραπτώματά μας, τά ἁμαρτήματα, τά ἀνομήματα, οἱ λογισμοί καί τά πάθη μας. Λούσασθε καί καθαροί γίνεσθε, φωνάζει ὁ Ἡσαΐας, ὁ μέγας τῶν Προφητῶν. Ὕδατα στά ὁποῖα ἔρχεται νά περπατήσῃ ὁ Κύριος δέν εἶναι, ἀδελφοί μου, οἱ σκέψεις μας, οἱ ὄμορφες καί πνευματικές; Αὐτές δέν ἔρχεται ν’ ἁγιάσῃ; Ὕδατα δέν εἶναι οἱ ἀγῶνες μας, οἱ καθ’ ἡμέραν κόποι μας, οἱ θυσίες ὅλων γιά τήν οἰκογένεια, γιά τά παιδιά; Ὕδατα πολλά καί οἱ ἀνατάσεις τῆς ταπεινῆς μας καρδίας. Οἱ καλοί καί ἅγιοι λογισμοί μας γιά σωτηρία καί ἁγιασμό.

      Ἔρχεται ὁ Κύριος νά τά ἁγιάσῃ κι αὐτά. Ὅ,τι βρίσκει ἐντός μας, ὅ,τι μᾶς πλημμυρίζει, ὅπως τά ὕδατα τό ἁγιάζει σήμερα, τό κάνει δικό Του, τό γεμίζει μέ τήν παρουσία Του.

     Μία ἀπό τίς προφητεῖες τῶν Θεοφανείων λέγει: «Εὐφράνθητι ἔρημος διψῶσα». Ἔρημος διψῶσα, ἔλα νά εὐφρανθῇς, διότι θά ἀποκτήσῃς τόσο νερό, ὥστε θά γίνῃς πηγή ὕδατος ζῶντος. «Ἔρημος διψῶσα» εἶναι, Ἀδελφοί μου, ἡ στεγνή γῆ, ἡ κατάξερη, ἡ γῆ πού τῆς λείπει τελείως κάθε ἰκμάδα δυνάμεως, πού τῆς λείπει ἡ δύναμις. Τῆς λείπει ὁ Θεός. Αὐτή ἡ ἔρημος ἡ διψῶσα, πού μπορεῖ νά γεμίσῃ ἀπό τόν Κύριο, εἶναι ἡ δική μας ὕπαρξις, ἡ δική μας ψυχή, τά δικά μας φτωχά λόγια καί ὄνειρα, οἱ δικοί μας μηδαμινοί ἀγῶνες, τά ἐλάχιστα ἐπιτεύγματά μας, τά ὁποῖα δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά ἐλάχιστες ἐκδηλώσεις τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.

     Γι’  αὐτό ὁ Ὑμνογράφος τῆς ἡμέρας, ἀπευθυνόμενος στόν Κύριο, τοῦ λέει: «Οἴκισον ψυχαῖς ἡμετέραις σαυτόν, φιλάνθρωπε». Κατοίκησε τόν Ἑαυτό σου, βάλε τόν ἑαυτό σου μέσα στίς δικές μας ψυχές πού εἶναι ξηρές καί στυγνές, γιατί ζοῦν χωρίς ἐσένα· γίνε νερό πού θά τίς ποτίσῃ,  γιά νά μήν εἶναι ποτέ διψασμένες. Ἀλλά δέν τό κάνει αὐτό ὁ Θεός ὅταν ἐμεῖς κλείνουμε ἑρμητικά τίς πύλες τῆς ψυχῆς μας. Ὅλες τίς διόδους ἀπ’  ὅπου θά μποροῦσε νά περάσῃ. Ἔχουμε ἀνοιχτά τά μάτια μας, τό στόμα μας, τ’  αὐτιά μας, σέ χίλια δυό πράγματα τοῦ κόσμου τούτου, καί μόνον τόν Κύριο ἀποκλείουμε, καί νά πού Αὐτός τώρα κρούει τήν θύρα μας. Κρούει τίς κλεισμένες θύρες τῆς ψυχῆς μας νά εἰσέλθῃ. Σάν νερό πού διαπερνᾶ τά πάντα. Μέσα ἀπ’ αὐτό τό νερό τό ἅγιο, τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῆς Ἐκκλησίας, πού μεταφέρει τή Θεία Χάρι, θά εἰσέλθῃ. Σήμερα, τό αἰσθανόμαστε. Σπρώχνει τίς πύλες «τῆς βουλήσεώς» μας, τῶν ἐπιθυμιῶν μας, γιά νά ἀνοίξουν, ὥστε νά μπορῇ νά μπῇ.

     Εἶναι ἡ ὥρα κατά τήν ὁποία πρέπει νά κάνουμε κάτι κι ἐμεῖς. Οἱ οὐρανοί ἀνεώχθησαν σήμερα γιά μᾶς. Ἄς ἀφήσουμε τό ὕδωρ τό ἁλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον, νά εἰσέλθῃ ἐντός μας, νά μᾶς φωτίσῃ, νά μᾶς δροσίσῃ, νά μᾶς ἁγιάσῃ.

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές Εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

 

 

Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ