ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

 Μ Η Ν Υ Μ Α 

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

ΙΓΝΑΤΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

                        Ἀγαπητά μου παιδιά,

            Τέκνα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας φωτόμορφα καί ἀγαπημένα, Σᾶς καλωσορίζουμε στό Σχολεῖο.

            Θεωροῦμε ὅτι εἶναι μεγάλη ἡ ὥρα αὐτή κατά τή ὁποία γίνεται ἡ συνάντησί σας μέ τό δάσκαλο. Ὁ δάσκαλος, τό αἰώνιο αὐτό σύμβολο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς Ἑλληνικῆς σοφίας, σήμερα εἶναι ἐδῶ σ’ αὐτό τόν ἱερό χῶρο καί Σᾶς περιμένει. Ἡ συνάντησί σας μέ τό δάσκαλο εἶναι συνάντησι μέ τή γνῶσι, μέ τήν ἀρετή μέ τήν πίστι στό Θεό. Στό πρόσωπο τοῦ δασκάλου θά βρῆτε ὅ,τι ἐμεῖς ὅλοι, οἱ Γονεῖς σας, οἱ Ἄρχοντες τοῦ τόπου κι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσδοκοῦμε νά ἀποκτήσετε. Σᾶς παρακαλοῦμε νά καλλιεργήσετε μέ τόν καλύτερο καί εὐγενέστερο τρόπο αὐτή τή σχέσι. Παρακαλοῦμε πρῶτα τόν Δάσκαλο νά σκύψῃ μέ ὄρεξι, μέ εὐλάβεια κι ἐπιμέλεια, μέ σεβασμό καί ἐνθουσιασμό στό θεῖο ἀντικείμενο πού λέγεται μάθημα, καί πρό πάντων στόν θησαυρό τοῦ ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας πού λέγεται μαθητής καί μαθήτρια. Καί παρακαλοῦμε μετά, ἐσᾶς παιδιά, νά προσβλέπετε μέ ἱερό δέος τούς δασκάλους σας. Νά ἔχετε τήν πεποίθησι ὅτι θά σᾶς μεταδώσουν ἕναν ἀδαπάνητο πνευματικό θησαυρό ἱκανό νά Σᾶς κάνῃ εὐτυχισμένους σ’αὐτό τόν κόσμο καί νά σᾶς προετοιμάσῃ καί τήν αἰώνια προοπτική σας. Καταστέφοντας μέ εὐχές πολλές πατρικές τήν ἔναρξι τῶν μαθημάτων Σας,

Σᾶς εὔχομαι καλή σχολική Χρονιά.

Μέ ἄπειρη ἐν Χριστῷ Ἀγάπῃ

ο Μητροπολίτης σας

ο Λαρίσης και Τυρνάβου  Ιγνάτιος