ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΡΙΣΗΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α
τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου
 Ι Γ Ν Α Τ Ι Ο Υ
πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου

             

Ἀδελφοί μου,

            Ἀποτελεῖ τιμή καί εὐλογία γιά τόν Χριστιανό νά προσφέρῃ λίγο αἷμα ἀπό τό δικό του γιά τή σωτηρία ἑνός συνανθρώπου του. Γιατί ἡ προσφορά αἵματος εἶναι ἡ πιό εὐγενική ἀνθρώπινη πρᾶξι. Πρᾶξι χριστιανικῆς ἀγάπης “ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ”. Ἡ ἀμέλειά μας νά δώσουμε λίγο αἷμα γιά νά σωθῇ ἕνας ἀδελφός μας, ἴσως ἔχει τραγικές συνέπειες γιά τό αἰώνιο μέλλον μας. Γιατί ἡ διαδικασία τῆς προσφορᾶς αἵματος εἶναι γιά τόν δότη τόσο ἁπλῆ, ἀκίνδυνη καί ἀνώδυνη. Ἀρκεῖ νά διαθέσῃ κανείς ἐλάχιστα λεπτά τῆς ὥρας γιά νά ἐκπληρώσῃ τό χρέος αὐτό τῆς ἀγάπης. Σέ συνεργασία λοιπόν μέ τό Νοσοκομεῖο τῆς πόλεώς μας θά πραγματοποιήσουμε ἐθελοντική αἱμοδοσία γιά τήν ἐνίσχυσι τῆς Τραπέζης Αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

            Ὅλοι οἱ ὑγιεῖς ἄνθρωποι ἀπό τήν ἡλικία τῶν 18 μέχρι 60 ἐτῶν μποροῦν νά δώσουν αἷμα δύο ἤ τρεῖς φορές τό χρόνο. Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ τώρα ὅλους σ’ αὐτή τήν Αἱμοδοσία, τήν Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.

            Τό πρωϊ ἀπό τίς 9:00 ἕως τῆς 12:30 μετά τό μεσημέρι θά μπορεῖ νά προσέρχεται ὁ καθένας μας γιά νά ἐκπληρώσῃ αὐτό τό ἱερό χρέος. Στήν αἱμοδοσία αὐτή, παρακαλῶ θερμά, νά μετάσχουν ὅλοι οἱ Λαρισαῖοι καί ὅλοι οἱ πιστοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἄνδρες καί γυναῖκες, ἰδιαίτερα μάλιστα οἱ ἄνδρες πού ἔχουν τήν δυνατότητα νά δίδουν πιό συχνά αἷμα. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά δώσουν αἷμα, θά πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι δέν ἐπιτρέπεται νά ἔχουν πάρει κάποιο φάρμακο, οὔτε ἀσπιρίνη, δύο ἡμέρες πρό τῆς Αἱμοδοσίας. Προκειμένου μάλιστα γιά ἀντιβιοτικό, θά πρέπει νά ἔχουν περάσει 2 ἕως 3 ἡμέρες ἀπό τή λῆψι τοῦ φαρμάκου.

            Ἐπίσης, ἀπόλυτη ἀνάγκη ὑπάρχει νά μήν εἶναι τελείως νηστικοί οἱ αἱμοδόται, ἀλλά νά ἔχουν περάσει δύο περίπου ὧρες μετά ἀπό ἕνα πλῆρες γεῦμα.

            Ἀδελφοί μου, οἱ ἀνάγκες γιά ΑΙΜΑ, εἶναι πολύ μεγάλες. Δίδοντας αἷμα, σώζεις ζωές. Ἄς προσφέρουμε λοιπόν μέσῳ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας αἷμα στούς συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν στήν Ἱερά Μητρόπολι τήν δύσκολη ὥρα τῆς ἀσθενείας, τῆς ἐγχειρίσεως ἤ τοῦ ἀτυχήματος. Κι ἐπειδή δέν ἐπαρκοῦμε νά καλύψουμε τίς ἀνάγκες, παρακαλῶ θερμά ὅπως ἀποτινάξετε κάθε δισταγμό καί προσφέρετε ζωή καί χαρά στόν πάσχοντα ἀδελφό σας.

 

Μέ ἄπειρη ἐν Χριστῷ ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ