Διήμερο Εκκλησιαστικού Τυπικού στη Λάρισα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ
 
31 Μαΐου και 1 ᾿Ιουνίου 2019
 
 
Τὸ Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο Λαρίσης (https://www.dodiolar.org/) σὲ συνεργασία μὲ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» (http://www.symbole.gr/setgv) διοργανώνει διήμερο ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ τὴν Παρασκευὴ 31 Μαΐου καὶ τὸ Σάββατο 1 ᾿Ιουνίου 2019.
 
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
Παρασκευὴ 31 Μαΐου 2019.
α) Συνέντευξι γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Τυπικὸ στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «᾿Ελευθερία».
β) Διάλεξι μὲ θέμα· «Τὸ ἐπίσημον Τυπικὸν τῆς ἐκκλησίας» (χρησιμότης, ἑρμηνεία, ἀξιοποίησις). Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, ὥρα 18.00 (6 μ.μ.).
 
Σάββατον 1 ᾿Ιουνίου 2019.
α) Διάλεξι μὲ θέμα· «Βασικὲς διατάξεις τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ». Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, ὥρα 11.00 π.μ.
β) Εἰσήγησι μὲ θέμα· «Σωστὴ προβολὴ καὶ ἐκμάθησι τοῦ Τυπικοῦ» (προτάσεις, συνεργασία, προοπτικές).
γ) Διάλεξι μὲ θέμα· «Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας καὶ ἡ μοναστηριακὴ τάξις» (ὁμοιότητες καὶ διαφορές). Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, ὥρα 16.00 (4 μ.μ.).
 
Οἱ διαλέξεις εἶναι ἀνοιχτὲς στὸ κοινὸ καὶ θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸ Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, Πλατεῖα Λαοῦ, Τ.Κ. 41221 Λάρισα, τηλ. 2410-536886, email: dodiolar@yahoo.gr  ῾Υπεύθυνο εἶναι τὸ Τμῆμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ ᾠδείου ὑπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Γεώργιο Καραγιαννάκη.
 
Συμμετοχὴ ΔΩΡΕΑΝ.