Απολογισμός Φιλανθρωπικού Έργου Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης Και Τυρνάβου

Λάρισα, 28 Ἰανουαρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, μέ αἴσθημα εὐθύνης ἀ­πέναντι στό χριστεπώνυμο πλήρωμά της, ἀλλά καί στά πλαίσια τῆς διαφά­νειας καί τῆς χρηστῆς διοίκησης, προάγεται νά ἀνακοινώσει τά ἑξῆς.

Συνεδρίασε τήν Πέμπτη 23 Ἰανουαρίου 2020 τό Μητροπολιτικό Συμ­βούλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἐνέκρινε τούς Ἀπολογισμούς παρελ­θούσας χρήσεως 2019 τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν Ἱδρυμάτων της. Ἀπό τή λογιστική διαδικασία καί τόν διενεργηθέντα ἔλεγχο προέκυψαν τά ἑξῆς στοιχεῖα σέ σχέση μέ τό φιλανθρωπικό/προνοι­ακό/ὑποστηρικτικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου:

Α. ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ»

1.Ἔσοδα:

α. Εἰσφορές τῶν Ἱερῶν Ναῶν βάσει τῶν ἐσόδων τους:                    40.255,00

β. Εἰσφορά Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγ. Παρασκευῆς Τεμπῶν:          1.600,68

γ. Δωρεές πιστῶν:                                                                              11.219,68

δ. Ὑπόλοιπο παρελθούσας χρήσεως 2018:                                            310,42

Σύνολο ἐσόδων:                                                                                 53.385,78

2. Ἔξοδα:

α. Μισθοδοσία καί ἀσφαλιστικές εἰσφορές προσωπικοῦ:                   8.928,01

β. Προμήθεια ἐφοδίων:                                                                        7.201,44

γ. Ἔξοδα ἠλεκτροδοτήσεως/ὑδρεύσεως:                                             5.895,20

δ. Ἀγορά εἰδῶν καθαριότητας:                                                             2.140,73

ε. Ἀγορά μαγειρικῶν σκευῶν:                                                                   97,63

στ. Ἔξοδα ἐπισκευῆς ἐγκαταστάσεων:                                                1.029,44

Σύνολο ἐξόδων:                                                                                  25.292,45

3. Ἀνακεφαλαίωση:

Σύνολο ἐσόδων:                                                                                 53.385,78

Σύνολο ἐξόδων:                                                                                  25.292,45

Ὑπόλοιπο γιά τή νέα χρήση 2020:                                                     28.093,33

Διευκρινίζεται ὅτι τό συσσίτιο ἀπόρων λειτουργεῖ βάσει προγράμμα­τος καί ἐξυπηρετεῖται ἐκ περιτροπῆς ἀπό τίς Ἐνορίες τῆς πόλεως Λαρίσης καί τῶν πλησιόχωρων κωμοπόλεων καί χωριῶν. Οἱ Ἐνορίες προσφέρουν τά τρόφιμα καί ἐπιστρατεύουν ἐθελόντριες γιά τήν παρασκευή τοῦ φαγητοῦ σέ χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού ἔχει λάβει ἄδεια λειτουργίας συσσι­τίου ἀπό τίς ἁρμόδιες ἀρχές. Τά ἔξοδα τῶν Ἐνοριῶν συμπεριλαμβάνονται στούς Ἀπολογισμούς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί τῶν Ἐνορια­κῶν Λογιῶν Φιλαδελφείας καί Ἀλληλεγγύης, ἡ ὑποβολή τῶν ὁποίων δέν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθεῖ καί συνεπῶς δέν συμπεριλαμβάνονται στόν πα­ρόντα ἀπολογισμό. Λόγω τῆς προσφορᾶς αὐτῆς τῶν ἐνοριῶν, εἶναι μειωμέ­νο τό κονδύλιο ἀγορᾶς ἐφοδίων, ἀπό τό ὁποῖο ἀγοράζονται ἐκτάκτως πλέ­ον μόνον ἀναγκαῖα εἴδη τῶν ὁποίων ἡ προμήθεια ἀπό λάθος παραλείφθη­κε, καθώς καί συμπληρωματικές μικροποσότητες, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ ἡ παρασκευή 320 μερίδων φαγητοῦ κάθε ἡμέρα. Ἐπίσης, πέραν τοῦ κεντρι­κοῦ συσσιτίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθημερινά φαγητό παρασκευά­ζουν σέ ἀντίστοιχα κέντρα οἱ Ἐνορίες τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων καί τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπαιοφόρου ὁδοῦ Βό­λου.

Τέλος, γίνεται ἀναφορά στό γεγονός ὅτι ἀπό τίς προσφορές τῶν πι­στῶν μας σέ εἶδος πρός τό κεντρικό συσσίτιο, ἐτοιμάζονται τά δέματα ἀγά­πης πού διενέμονται ἀπό τό κεντρικό συσσίτιο τρεῖς φορές τό χρόνο (Χρι­στούγεννα, Πάσχα καί Δεκαπενταύγουστο) σέ 130 ἐμπερίστατες οἰκογένει­ες τῆς πόλεώς μας. Εἰδικά τήν παρελθοῦσα περίοδο τῶν Χριστουγέννων, τό Κεντρικό Συσσίτιο καί οἱ Ἐνοριακές Λογίες Φιλαδελφείας καί Ἀλληλεγγύ­ης τῆς Λάρισας, τοῦ Τυρνάβου, τῆς Γιάννουλης καί τῆς Νίκαιας μοίρασαν 1.831 δέματα ἀγάπης, ἀξίας κατά μέσο ὅρο περίπου 80 €. Οἱ ἀνωτέρω προ­σφορές σέ εἴδη δέν συμπεριλαμβάνονται στά ἀνωτέρω ποσά.

Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ

1. Ἔσοδα:

α. Εἰσφορές τῶν Ἱερῶν Ναῶν βάσει τῶν ἐσόδων τους:                   60.500,00

β. Δωρεές πιστῶν:                                                                             34.464,74

δ. Ὑπόλοιπο παρελθούσας χρήσεως 2018:                                       19.828,04

Σύνολο ἐσόδων:                                                                               114.792,78

2. Ἔξοδα:

α. Μισθοδοσία καί ἀσφαλιστικές εἰσφορές προσωπικοῦ:                 62.166,74

β. Προμήθεια ἐφοδίων:                                                                      16.341,85

γ. Ἔξοδα ἠλεκτροδοτήσεως/ὑδρεύσεως:                                             5.900,40

δ. Γραφική ὕλη:                                                                                    1.094,10

ε. Ἀγορά εἰδῶν καθαριότητας:                                                             2.172,99

στ. Φυσικό ἀέριο:                                                                                 5.864,97

ζ. Ἔξοδα ἐπισκευῆς ἐγκαταστάσεων:                                                  3.427,06

η. Ἀγορά ρουχισμοῦ:                                                                               993,51

θ. Ἔξοδα ἐκδρομῶν, κατασκηνώσεως:                                                2.040,00

ι. Δίδακτρα ἰδιαιτέρων μαθημάτων:                                                        160,00

ια. Ἔξοδα φοιτητριῶν (ἐνοίκιο, τροφεῖα):                                           7.460,00

Σύνολο ἐξόδων:                                                                                107.621,62

3. Ἀνακεφαλαίωση:

Σύνολο ἐσόδων:                                                                                114.792,78

Σύνολο ἐξόδων:                                                                                 107.621,62

Ὑπόλοιπο γιά τή νέα χρήση 2020:                                                        7.171,16

Τό Ἵδρυμα φιλοξενεῖ 12 κορίτσια καί στηρίζει οἰκονομικά 2 φοιτήτρι­ες πρώην τροφίμους του, οἱ ὁποῖες σπουδάζουν σέ ἄλλη πόλη.

Γ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

1.Ἔσοδα:

α. Εἰσφορές τῶν Ἱερῶν Ναῶν βάσει τῶν ἐσόδων τους:                     45.890,00

β. Δωρεές πιστῶν:                                                                                 2.618,20

δ. Ὑπόλοιπο παρελθούσας χρήσεως 2018:                                         19.743,42

Σύνολο ἐσόδων:                                                                                   68.251,62

2. Ἔξοδα:

α. Μισθοδοσία καί ἀσφαλιστικές εἰσφορές προσωπικοῦ:                   24.218,60

β. Ἔξοδα ἠλεκτροδοτήσεως/ὑδρεύσεως/θερμάνσεως:                        11.116,30

γ. Γραφική ὕλη:                                                                                           98,08

δ. Ἀγορά μηχανημάτων/ὑλικῶν:                                                                356,69

ε. Ἐνοίκιο οἰκοπέδου ἀναμεταδότη:                                                       1.500,00

στ. Ἔξοδα συντηρήσεως ἐγκαταστάσεων:                                             3.624,00

ζ. Τέλη ἐπικοινωνιῶν (Ε.Ε.Τ.Τ., Ε.Σ.Ρ., Διαδίκτυο):                               1.045,80

Σύνολο ἐξόδων:                                                                                     41.959,47

3. Ἀνακεφαλαίωση:

Σύνολο ἐσόδων:                                                                                    68.251,62

Σύνολο ἐξόδων:                                                                                     41.959,47

Ὑπόλοιπο γιά τή νέα χρήση 2020:                                                        26.292,15


Δ.ΛΟΓΙΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1.Ἔσοδα:

α. Εἰσφορές τῶν Ἱερῶν Ναῶν βάσει τῶν ἐσόδων τους:                        31.550,00

β. Εἰσφορά Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγ. Παρασκευῆς Τεμπῶν:             13.797,62

γ. Προϊόν Ἐράνου Ἀγάπης(ποσοστό 40% ἐπί τῶν καθαρῶν ἐσόδων): 59.834,80

δ. Εἰσφορά 2% ἐπί τοῦ ποσοῦ τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης γιά τήν
Διεύθυνση Κοινωνικῆς Μέριμνας:                                                          3.149,20

ε. Εἰσφορά 3% ἐπί τοῦ ποσοῦ τοῦ ἐράνου ἀγάπης γιά τά ἔξοδα
ἐκτυπώσεως κουπονίων καί ἀφισσῶν:                                                     4.723,80

στ. Δωρεές πιστῶν:                                                                                81.871,00

ζ. Προϊόν περιφορᾶς δίσκων (Ἱδρυμάτων μας καί τρίτων):                  88.122,37

η. Ἀπό τή διάθεση ἡμερολογίων Ἱερᾶς Μητροπόλεως:                        28.570,00

θ. Ἔσοδα ἀπό ἐκδηλώσεις:                                                                      7.490,00

ι. Εἰσφορές 20% ἐπί τῶν ἐσόδων τους ἀπό τίς
Ἐνοριακές 
Λογίες Φιλαδελφείας καί Ἀλληλεγγύης:                             36.077,97

ια. Ὑπόλοιπο παρελθούσας χρήσεως 2018:                                          40.542,30

Σύνολο ἐσόδων:                                                                                   395.729,06

2. Ἔξοδα:

α. Μισθοδοσία καί ἀσφαλιστικές εἰσφορές προσωπικοῦ
(συμπεριλαμβάνονται καί οἱ Κληρικοί πού δέν μισθοδοτοῦνται
ἀπό τό Δημόσιο):                                                                                   51.078,90

β. Μηνιαῖα Βοηθήματα/Ἐπιδόματα φοιτητῶν:                                      29.950,00

γ. Βοηθήματα ἐμπεριστάτων:                                                              161.645,98

δ. Ἔξοδα φιλοξενίας, ἱερατικῶν συνάξεων, τελετῶν:                           23.990,36

ε. Ἀπόδοση δίσκων ὑπέρ τρίτων (ἐξωτερική ἱεραποστολή,
Μονή Σινᾶ, Πανάγιος Τάφος, Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας):                              45.366,50

στ. Ἐκτύπωση ἡμερολογίων Ἱερᾶς Μητροπόλεως:                                 5.811,74

ζ. Ἐκτύπωση κουπονίων καί ἀφισσῶν ἐράνου ἀγάπης                            6.200,00

η. Ἀπόδοση 2% ἐπί τοῦ ποσοῦ τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης γιά τήν
Διεύθυνση Κοινωνικῆς Μέριμνας:                                                          3.149,20

θ. Ἀγορά τσιγάρων γιά δικαστικές φυλακές
καί 
κατάστημα ἀπεξαρτήσεως:                                                                7.206,32

Σύνολο ἐξόδων:                                                                                    334.399,00

3. Ἀνακεφαλαίωση:

Σύνολο ἐσόδων:                                                                                   395.729,06

Σύνολο ἐξόδων:                                                                                   334.399,00

Ὑπόλοιπο γιά τή νέα χρήση 2020:                                                        61.330,06

Διευκρινίζεται ὅτι τό μεγάλο ὑπόλοιπο γιά τή νέα χρήση, ὀφείλεται στό γεγονός τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης ἐντός τοῦ Δεκεμβρίου καί τῆς καθυστερήσεως ἀποδόσεως στή Λογία Φιλαδελφείας καί Ἀλληλεγγύης τοῦ ποσοστοῦ της.

Ἀπό τόν Ἔρανο Ἀγάπης ποσό 89.752,20 € παρέμεινε καί διετέθη στίς Ἐνορίες γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλανθρωπικοῦ ἔργου. Ἐπίσης, στίς Ἐνορίες παρέμεινε καί διετέθη τό ποσό τῶν 144.311,88 € ἀπό εἰσφορές πιστῶν γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλανθρωπικοῦ ἔρ­γου. Δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία ὑποβολῆς ἀπολογισμῶν ἀπό τίς Ἐνορίες ὥστε νά ὑ­πάρξουν ἀναλυτικότερα συγκεντρωτικά στοιχεῖα.

Στά ἀνωτέρω στοιχεῖα γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου πρέπει νά προστεθεῖ καί τό ποσό τῶν 68.096,17 €, τό ὁποῖο διετέθη ἀπό τό κεντρικό ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε­ως γιά τήν ἐνίσχυση φοιτητῶν, σπουδαστῶν καί μαθητῶν, καθώς καί γιά τή φιλοξενία ὁρισμένων ἀπό αὐτούς εἴτε στήν πόλη τῆς Λάρισας, εἴτε σέ ἄλλες πόλεις.

Συνολικά, προκύπτει ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου δαπάνησε τό 2019 γιά προνοιακές/φιλανθρωπικές/ὑποστηρικτικές δραστη­ριότητες τό ποσό τῶν 811.432,79 €, ἐνῶ συνάμα δημιουργήθηκαν ἐπαρκῆ ὑ­πόλοιπα, ὥστε τά Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νά χαρακτηρίζονται ἀπό σχετική εὐρωστία καί νά μποροῦν νά συνεχίζουν τό ἔργο τό ὁποῖο ἐπι­τελοῦν προσφέροντας στήν τοπική μας κοινωνία.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου πραγματοποιεῖ καί ἄλλες δαπάνες γιά δραστηριότητες (πολιτιστικές, πνευματικές, συντηρήσεων, ἐ­πισκευῶν κλπ) πού δέν συμπεριλαμβάνονται στίς ἀνωτέρω ἀναφερόμενες. Ἐπιπλέ­ον, προκειμένου νά μήν ἀπομειωθοῦν οἱ διαθέσιμοι γιά φιλανθρω­πικούς σκοπούς πόροι, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου καταβάλ­λει ἀπό τό κεντρικό της ταμεῖο τά ποσά γιά τήν κάλυψη ΕΝ.Φ.Ι.Α. καί λοι­πῶν φόρων πού ἀναλογοῦν στά ἀνωτέρω Ἱδρύματα.

Εὐχαριστοῦμε τό λαό μας, διότι εἴτε μέ τίς δωρεές στά Ἱδρύματα, εἴτε μέ τήν ἐνίσχυση τῶν παγκαρίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν μᾶς ἔδωσε τή δυνατότη­τα νά προσφέρουμε ἀγάπη. Συνεχίζουμε προσβλέποντας στήν περαιτέρω στήριξη ὅλων, ὥστε νά μποροῦμε νά ἀνακουφίζουμε τόν ὅποιον ἐμπερί­στατο συνάνθρωπο.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

Διαβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σε έντυπη μορφή κάνοντας κλικ εδώ