Αναστάσιμο Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου

Λάρισα, Ἅγιο Πάσχα 2022

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν
Εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου,

            Ἡ βραδιά τῆς Ἀναστάσεως εἶναι κορύφωση χαρᾶς· χαρᾶς οὐσιαστικῆς, βαθιᾶς καί ἀναφαίρετης, πού δέν ἔχει σχέση μέ συναισθηματικές ἤ ψυχολογικές μεταπτώσεις, ἀλλά ἀποτελεῖ πνευματικό γεγονός καί βαθύ ἀποτύπωμα στήν κάθε ψυχή. Γιατί χαιρόμαστε; Γιατί βεβαιώνεται ἡ ἐλπίδα μας κι ἀπό ἁπλή προσδοκία γίνεται σιγουριά. Ὁ Χριστιανός ἔχει τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνιότητας, τήν προοπτική τῆς ἀτελεύτητης ζωῆς στόν Παράδεισο τῆς Θείας Δόξας. Ποῦ στηρίζεται αὐτή ἡ ἐλπίδα μας; Στίς βεβαιώσεις τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ πού μίλησαν στό Ὄνομά Του, τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, κυρίως δέ στό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ μας. Ἄν ὅμως, ὁ λόγος ὅλων αὐτῶν δημιουργεῖ ἐλπίδα, ἔρχεται ἕνα γεγονός μοναδικό νά ὑπογραμμίσει τήν ἐλπίδα, νά τήν καταστήσει ἀψευδῆ καί νά τήν ἀναβαθμίσει σέ βεβαιότητα. Αὐτό εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας!

            Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας ἀποδεικνύεται ὁ θάνατος νικημένος ἀντίπαλος. Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας τόν βλέπουμε καταργημένο, νά εἶναι πλέον ὄχι μιά τραγικότητα, ἀλλά τό κορυφαῖο σημεῖο καί γεγονός τῆς ζωῆς. Ἄν ὁ θἀνατος δέν εἶχε νικηθεῖ καί μετασχηματιστεῖ μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστου, τότε ὅ,τι κι ἄν συνέβαινε στή ζωή μας θά ἦταν ἀμαυρωμένο καί στιγματισμένο ἀπό τό τέλος. Ὅλες οἱ καλές μας προσπάθειες, ὅλες οἱ ἐπιτυχίες μας, ὅλα τά δημιουργήματά μας θά ἦταν μάταια, ἀφοῦ θά τά καταργοῦσε ὁ θάνατος καί τό κράτος του. Δέν θά μπορούσαμε νά χαροῦμε τίποτε, ἀφοῦ θά κυριαρχοῦσε τό κενό καί ἡ ἀπελπισία.

            Ὁ συνειδητός Χριστιανός δέν ἀπελπίζεται! Γιατί ἔχει τό βίωμα τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως, μιᾶς χαρᾶς πού δέν τόν συντροφεύει μόνον μιά μέρα τόν χρόνο, ἀλλά τήν κάθε μέρα τῆς ζωῆς του. Ἀκόμα κι ὅταν πενθεῖ γιά γεγονότα προσωπικά του ἤ καί γιά τίς ἁμαρτίες του, ὁ πιστός Χριστιανός βλέπει στό βάθος τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά τόν βεβαιώνει πώς μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὅλα ξεπερνιοῦνται καί δέν εἶναι πλέον πιεστικά.

            Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος, Ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσσης, σέ λόγο του στήν τριήμερη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀναφέρει χαρακτηριστικά: Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί χαίρονται οἱ οὐρανοί κι ἡ γῆ, γιατί πλέον ὑπάρχει κοινή σωτηρία γιά τά ἐπίγεια καί τά ἐπουράνια. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός κι ὅσοι μέ τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς τους ἔγιναν μέτοχοι ἁγιότητας, ἀπολαμβάνουν τήν ἀθανασία ὡς χαρακτηριστικό τῆς πρώην φθαρτῆς σάρκας. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί ὅσοι ἔχουμε βαπτισθεῖ στό ὄνομά Του καί Τόν ὁμολογοῦμε ἀληθινό Θεό, ἀκόμη κι ἄν ἔχουμε παρεκτραπεῖ ἀπό τίς ἐντολές Του, ἔχουμε τήν βεβαιότητα τῆς Πίστεως ὅτι τελικά δέν θά ἀστοχήσουμε στήν θεραπεία τῆς ψυχῆς μας. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός κι ὅσοι ἔχετε ἐργασθεῖ στήν ψυχή σας γνήσια, ἐλᾶτε νά ἀπολαύσετε τοῦ κόπου σας τήν ἀνταμοιβή, προσερχόμενοι μέ Πίστη γιά νά κοινωνήσετε τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός κι ὅσοι κουρασμένοι καί καταφορτωμένοι μέ τίς ἁμαρτίες σας, προχωρῆστε πρός Αὑτόν κι Ἐκεῖνος θά σᾶς ξεκουράσει μέ τήν ἀγαθότητά Του. Ἄς χαροῦν οἱ ψυχές μας κι ἄς μεταδώσουν καί στό σῶμα ἀπό τήν ἄφθαρτη αὐτή χαρά.

Μέ ἀναστάσιμους ἀσπασμούς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος