Αναστάσιμο Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου

Λάρισα, Ἅγιο Πάσχα 2019

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν
Εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου,

          «Μή φοβεῖσθε ὑμεῖς» (Ματθ. κη΄,5), δηλαδή ἐσεῖς πού εἶστε τοῦ Χριστοῦ, μή φοβᾶσθε. Μέ αὐτά τά λόγια καθησύχασε ὀ ἄγ­γελος τίς γυναῖκες πού πῆγαν τό πρῶτο ξημέρωμα τῆς Κυριακῆς γιά νά ἐπιθεωρήσουν τόν τάφο ὅπου εἶχαν ἐναποθέσει τήν Πα­ρασκευή τό νεκρό σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ἀντί δέ τοῦ σφραγι­σμένου τάφου καί τῆς φρουρᾶς, ἀντίκρυσαν ἕναν ἀπαστράπτο­ντα ἄγγελο νά κάθεται στόν πεσμένο πιά λίθο πού προηγουμέ­νως ἔφραζε τήν ἀνοικτή πλέον εἴσοδο τοῦ ἄδειου μνημείου. Ἀνα­τροπή ἀπρόσμενη, θεοπρεπής καί σωτήρια!

          Κι αὐτό τό «μή φοβεῖσθε ὑμεῖς» πού ἄκουσαν οἱ πιστές στό Χριστό μαθήτριες, εἶναι τό διαχρονικό πρῶτο μήνυμα πού ἀπευ­θύνεται σέ ὅλους τούς πιστούς Χριστιανούς σέ κάθε ἑορτασμό τοῦ Πάσχα. Ἐσεῖς νά μή φοβᾶσθε! Εἶναι ἡ αἰώνια καί ἀδιαμφι­σβήτητη διαβεβαίωση τοῦ Θεοῦ στους δικούς Του ἀνθρώπους.

          Τί νά μή φοβόμαστε; Καί κυρίως γιατί νά μή φοβόμαστε;

          Δέν χρειάζεται νά φοβόμαστε πιά τό θάνατο, γιατί ὑπάρ­χει τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας! Δέν εἴμαστε οἱ αἰχμάλωτοι καί κατάδικοι σέ θάνατο, ἀλλά οἱ λελυτρωμένοι, οἱ υἱοί τῆς Ἀναστά­σεως! Ἀπαντῶντας στό ἐρώτημα γιατί ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς σέ μιά σπουδαία ὁμιλία του πού ἐκφώνησε τό Μέγα Σάββατο[1]: «Ἵνα γένηται τῆς ἀναστάσε­ως καί αἰωνίου ζωῆς ἀρχηγός» καί μάλιστα ὄχι μόνον ἀρχηγός, ἀλλά «ἀρχηγός καί πίστωσις», δηλαδή αὐθεντική βεβαίωση καί τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως. «Λύσας τήν ἀπόγνωσιν» πού μᾶς βα­σάνιζε καί βασανίζει ἀκόμη ὅσους δέν δέχονται τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ, παίρνει ἀπό πάνω μας τή θνητότητα γιά νά μᾶς μεταδώ­σει τήν ἀθανασία καί νά καταστήσει ἐμᾶς τούς θνητούς ἀθάνα­τους καί υἱούς τοῦ Θεοῦ! Γιά νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἀπόγνω­ση ἦλθε ὁ Χριστός, αὐτό συντελεῖται ἀπόψε, γι’ αὐτό κι ἔχουμε χαρά, τή μεγαλύτερη καί βαθύτερη χαρά στήν Ἐκκλησία!

          Ὁ Χριστιανός ἔχει ἐλπίδα! Ὁ θάνατος καταργεῖται καί παύ­ει νά σημαδεύει τά πάντα στή ζωή μας. Καθίσταται πλέον ἕνα γεγονός τῆς ζωῆς, ἴσως τό πιό δύσκολο, ἀλλά πάντως ὄχι ἀξεπέ­ραστο, οὔτε συντριπτικό, οὔτε ἀνεπίστροφο. Δέν ἔχουμε λόγους ἀπελπισίας, ἀλλ’ ἀντίθετα αἰτία χαρᾶς ἀνεκλάλητης, ἀπερίγρα­πτης, μεθυστικῆς, ὄχι συναισθηματικῆς, βαθειά πνευματικῆς καί κυρίως ὁλοκληρωτικῆς.

          Ὅσοι λοιπόν δεχόμαστε τόν Ἀναστημένο Χριστό καί κυρί­ως Τοῦ ἐμπιστευόμαστε τή ζωή μας, δέν ἐπηρεαζόμαστε, οὔτε ἐμποδιζόμαστε στήν πορεία μας ἀπό τίς προσωπικές δοκιμασί­ες, τούς ποικιλόμορφους πειρασμούς, τήν πολυεπίπεδη κρίση, τίς ἀσθένειες ἤ τόν ἀνομολόγητο πόνο. Ἔχουμε φρόνημα σταυ­ροαναστάσιμο! Πορευόμαστε μέ γενναιότητα, ἀνδρεία καί τόλ­μη, γιατί μᾶς πολεμᾶ ἕνας νικημένος ἤδη ἐχθρός, τοῦ ὁποίου οἱ προκλήσεις εἶναι ἀφορμή νά κατακτήσουμε ἀκόμα μεγαλύτερο μερίδιο ἀπό τή δόξα καί τή λαμπρότητα τῆς Ἀναστάσεως!

          Λοιπόν, «μή φοβεῖσθε ὑμεῖς»! Προχωρᾶμε πρός τήν ἀτε­λεύτητη ζωή μέ συν­οδοιπόρο μας τόν Ἀναστημένο Ἰησοῦ, τόν Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, τήν αἰτία καί τήν πηγή τῆς ἀν­δρείας, τῆς χαρᾶς, τῆς βεβαιότητας καί τῆς δικῆς μας νίκης.

Μέ ἀναστάσιμους ἀσπασμούς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος

[1] «Περί τῆς κατά σάρκα τοῦ Κυρίου ἡμῶν οἰκονομίας», Γρηγορίου Παλαμᾶ ἔργα, Ὁμιλία ΙΣΤ΄.